Пропускане към основното съдържание

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация (чл. 74 от ЗДДС)

Регистрирано лице по чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 , чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.

Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:

1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 ;

2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;

4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

Регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:

1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;

2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;

3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1 ;

5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

6. регистрационният опис по образец за получените услуги е съставен към датата на регистрация по този закон и е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията
 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация по този закон;
 • правото се упражнява се през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като наличните активи, получените услуги и данъкът, включени в регистрационния опис, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период;
 • правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след 45-ия ден от датата на регистрация.

Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация (чл. 76)

Регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 (при дерегистрацията му), които са налични към датата на последващата му регистрация.

Това право възниква, когато са налице едновременно следните условия:
наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 ;
 1. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;
 • с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 ;
 • регистрационният опис по образец за активите по т. 1 е съставен към датата на повторната регистрация и е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;
 • активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон. 

В случаите при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период (чл. 111, ал. 2, т. 5) регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството след датата на дерегистрацията му, които са налични към датата на последващата му регистрация.

Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:
 • налице са изискванията на чл. 69 и 71 ; 
 • доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
 • регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;
 • активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон. 

Възникване и упражняване на правото на приспадане на начислен данък при дерегистрация и последваща регистрация на лицето
 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на повторната регистрация по този закон;
 • правото на приспадане се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като наличните активи и данъкът, включени в регистрационния опис, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период;
 • правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след 45-ия ден от датата на повторната му регистрация по този закон.

В горепосочените случаи към датата на регистрация лицето изготвя регистрационен опис по образец за активите по смисъла на Закона за счетоводството и за услугите, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и го подава не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от ЗДДС (в случаите на недоставка на стока или услуга в резултат на:
 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; 
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон; 
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество; 
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните).

Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис на получените стоки и услуги като същият се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 30-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ, включен в описа, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

Правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни, ако описът е подаден след 30-дневния срок.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.