Пропускане към основното съдържание

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Днес, …………………… г., в гр./с. София, се сключи настоящият договор за наем между
…………………….. E/ООД, ЕИК: …………………….., адрес на управление: ……………………………………., представлявана от ……………………………………………., наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ, от една страна,
и от друга страна
………………………… E/ООД, ЕИК: …………………., адрес на управление ……………….. …….……………………….…….., представлявана от ……………………………………………., наричан накратко НАЕМАТЕЛ.
Страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползуване – ………………………., на адрес: ……………………………………, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена.
Чл. 2. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе вещ (имот) срещу наем в размер на …………………….. лева месечно.
(2) Наемната цена по предходната алинея следва да се изплаща срещу издадена фактура от НАЕМОДАТЕЛЯ, в който следва да се отразят начинът на плащане, датата на плащането, точната сума и евентуалните прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната цена.
(3) При забава от страна на НАЕМАТЕЛЯ при плащането на наемната цена, той дължи лихва в размер на 0,01% дневно от неизплатената сума.
Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от 1 година, считано от датата на подписването му, между страните.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползува наетата вещ със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за неопределен срок. (5)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
– да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползуване на наетия имот: такси за електро- и топлоенергия, вода, смет;
– да поеме за своя сметка всички разходи за обикновени текущи ремонти и поправки;
– да върне наетите вещи (помещения) след изтичане на наемния срок;
– да изплаща в уговорения размер и в указаните срокове наемната цена;
– да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателствата върху наетата вещ от страна на трети лица;
– да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите, причинени през време на ползуването на вещта (имота) от него, лица от неговото домакинство, негови служители или пренаематели, доколкото тези вреди не се дължата на причина, за която той не отговаря.

Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ има право:
– да си служи с вещта (имота), предмет на договора.
– със знанието на НАЕМОДАТЕЛЯ да пренаема отдадената под наем вещ;
– да извършва вътрешни реконструкции и преустройства (при наем на помещения), съобразно нуждите си, на наетите помещения, след писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ;


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 6. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави вещта (имота), предмет на настоящия договор във вид и състояние, които отговарят на ползуването, за които е наета.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи несмущаваното ползуване на наетата вещ (помещение), като при евентуални претенции от трети лица за тези помещения, всички разходи по съдебни процеси, юридически услуги и др. подобни се поемат от него;
(3) При евентуално отстраняване от трето лице на НАЕМАТЕЛЯ от имота, НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ................ (най-добре е тя да се уговори в наемни цени).
Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
– да получава в уговорените срокове наемната цена;
– след изтичането срока на договора да получи отдадената вещ (имот) във вида, в който я е предал, като се вземе предвид нормалното овехтяване;


IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. (1) За срока на действие на настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да прехвърля по какъвто и да било начин собствеността или ползуването върху вещта (имота), предмет на договора, както и да обременява същата с тежести (включително залог или ипотека).
Чл. 9. Договорът може да се прекрати по взаимно писмено съгласие на страните и преди изтичане на уговорения срок.
Чл. 10. Страните могат да изменят или допълват този договор, включително и да актуализират размера на дължимия наем с допълнително писмено споразумение, което се явява неразделна част от
договора.

Чл. 11. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 екземпляра по един за всяка от страните.


НАЕМОДАТЕЛ: .....................                                                      НАЕМАТЕЛ: .....................

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет