Пропускане към основното съдържание

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?

Ако стартирате бизнес, или все още обмисляте някаква предприемаческа дейност, няма как да подминете и счетоводството. Да възложите ли счетоводството на счетоводна къща? Да наемете ли счетоводител на трудов договор? Ако все още нямате утвърдена позиция по въпроса, ще Ви дадем насоки за положителните и отрицателните страни на двете възможности.


Счетоводна къща

Най- голямото предимство на счетоводното обслужване от счетоводна къща е по-ниската цена. Цената е обвързана с броя на документите, а понякога и с размера на оборота на дружеството. Повечето счетоводни къщи публикуват в своите интернет страници цените за счетоводно обслужване, и е добре да се запознаете с тях предварително. Можете да се спрете на ежемесечно обслужване, а ако фирмата Ви има много малко документи - на годишно счетоводно обслужване.

В счетоводните къщи ежедневната дейност е организирана така, че винаги има кой да отговори на въпросите или да приеме документите Ви. Дори някой от счетоводителите да е в отпуск, винаги има кой да го замести. Няма да имате допълнителен разход за счетоводни семинари, или друг разход за поддържане на нивото на знанията на счетоводителя.

Много голяма част от счетоводните къщи предлагат и допълнителни услуги - юридически, административни - подаване на документи в различните институции (общини, агенции), следене на сроковете за разплащане с контрагенти, дори управление на банковите Ви сметки. Ако се спрете на този вариант, е много важно да подпишете договор за счетоводно-консултантско обслужване - с подробно описание на поетия ангажимент от счетоводната къща.
Разбира се, не можете да очаквате от служителите в счетоводната къща да са толкова обвързани с бизнеса Ви, както евентуален Ваш служител назначен на трудов договор.

Счетоводител на трудов договор

Финансово-счетоводните специалисти на трудов договор са лукс, който не всяка фирма може да си позволи. Може да ви струва в пъти повече в сравнение с обслужване от счетоводна къща. Освен редовното изплащане на трудовото възнаграждение и осигуровките, би трябвало да се погрижите и за актуализацията на знанията му чрез семинари, курсове, подходяща счетоводно-финансова литература.

Хубавото е, че счетоводителят винаги ще е наблизо при възникнали въпроси или спешни случаи. Можете да му възложите цялостния контрол върху документооборота, воденето на касовата наличност, извършване на банкови разплащания. Вашият счетоводител би могъл дори да извършва дейности като финансово планиране и бюджетиране. По този начин ще освободи Вашето време за да се отдадете на бизнеса си.

Счетоводителят на трудов договор е вариант, който е най-подходящ за големи фирми със значителни приходи и документообороти. Ако бизнесът Ви е малък, но планирате неговото разрастване, също е добре да помислите за наемането на счетоводител, който да работи само за вас.

При сключването на трудов договор със счетоводител, е важно да обърнете внимание на съдържанието му. Неразделна част от трудовия договор е длъжностната характеристика, в която се описват задълженията и отговорностите на служителя. Ще възлагате ли на счетоводителя да извършва разплащания с контрагенти, ще отговаря ли за паричните средства в брой? Дори бихме Ви посъветвали, трудовият договор да бъде изготвен от адвокат. Ако сте неприятно изненадани от своя счетоводител, или се окаже че той не изпълнява задълженията си съвестно, този добре изготвен трудов договор ще е основният инструмент с който ще защитите правата си.

И за финал,независимо дали сте се спрели на варианта да наемете счетоводител на трудов договор, или ще сключите консултантски договор със счетоводна кантора - бъдете много внимателни с избора си. Проучете внимателно бъдещия си партньор, изучете репутацията му, и професионалния му опит.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет