Пропускане към основното съдържание

Платеният отпуск от 2014 г. важи до края на 2016 г.

Новини


До 31 декември всички фирми трябва да направят график за ползването на платения годишен отпуск през 2015 г. В списъка задължително се включват основните и допълните почивни дни, припомнят от Главната инспекция по труда. Графикът се допълва през годината за служители, които са отсъствали от работа при съставянето му или са постъпили във фирмата след това.

В графика могат да се включат и всички останали от предишни години дни, които не са погасени по давност. В Кодекса на труда е записано, че отпускът трябва да се взема в годината, за която се полага. Въпреки това законът ви дава право да ползвате стари дни, но не по-късно от две години след края на годината, за която са се полагали. Например можете да вземете почивните дни от 2014 г. до 31 декември 2016 г. Това правило не важи за невзетите дни, които са отпреди 2009 г.


Целият стар отпуск може да се използва до изтичане на давността, дори и дните да не са прехвърлени по законовия ред за следващата година. Причината, поради която са останали неизползвани, също няма значение, обясни Главната инспекция по труда. Затова работодателят е длъжен да има списък за всички непогасени по давност дни отпуск, а не само за отложените по законовия ред.

При прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да плати обезщетение за целия неизползван платен годишен отпуск, непогасен по давност. Това важи и за дните, които не са прехвърлени по предвидения от закона ред, пише Главната инспекция по труда.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет