Пропускане към основното съдържание

Данък за организаторите на хазартни игри

1. Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Кой плаща този данък?

Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна основа:

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна ставка: 15 на сто.

Деклариране на направените залози и данъка:

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Декларация за изтегляне:

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга 22.12.2014

Срокове за внасяне на данъка:

Данъкът се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта и да представи пред ТД на НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта:
  • приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък в размер 12 на сто;
  • данъкът се внася в срок до 31-и март на следващата година;
  • данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31-и март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.

Декларация за изтегляне:

Декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта 22.12.2014

2. Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино,.

Кой плаща този данък?

Организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Определяне на данъка и данъчни размери:

Данъкът се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз:
игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях;
игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.

Данъкът е в размер, както следва:
за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;
за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
за друго игрално оборудване в казино - 5000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;

За тримесечията преди издаване и след отнемане на лиценза за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване данък не се дължи. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване. В случаите по чл. 40 от Закона за хазарта (временно спиране на дейността) данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

Деклариране на данъка:

Организаторът на хазартна игра декларира данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

Декларация за изтегляне:

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние

Внасяне на данъка:

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет