Пропускане към основното съдържание

Промени в данъчното и осигурително законодателство в сила от 01.01.2015 г.


Posted by Счетоводна къща В и М

Въведен е нов специален режим в Закона за ДДС.

Той се отнася  за облагане на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път към данъчно незадължени (физически) лица, местни на други страни-членки на ЕС. Данъчно незадължени лица са предимно физическите лица и такива юридически лица, които не подлежат на регистрация по ЗДДС т.е. в най-общия случай нямат европейски ДДС номер.

Услуги, извършвани по електронен път, са:

1. Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване:
 • поддържане на интернет пространство и интернет страница;
 • автоматизирано, диалогово и дистанционно поддържане на програми;
 • дистанционно администриране на системи;
 • диалогово съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път;
 • диалогова доставка на дисково пространство, при необходимост.

2. Доставка и осъвременяване на софтуер:
 • даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита) заедно с актуализациите;
 • софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор;
 • драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери);
 • диалогова автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство;
 • диалогова автоматизирана инсталация на защитни системи.

3. Доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни:
 • даване на достъп или снемане на десктоп форми;
 • даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри;
 • дигитално съдържание на книги и други електронни публикации;
 • абонамент за диалогови вестници и списания;
 • интернет протоколи и статистика за интернет пространството;
 • диалогови новини, информация за трафика и за времето;
 • диалогова информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от получателя специфични данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално такива като постоянно актуализирани данни за фондовите борси, в реално време);
 • предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница;
 • използване на машини за търсене и интернет директории.

4. Доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия:
 • даване на достъп или снемане на музика на компютри и мобилни телефони;
 • даване на достъп или снемане на звънене, откъси, тонове на звънене или други звуци;
 • даване на достъп или снемане на филми;
 • снемане на игри на компютри и мобилни телефони;
 • даване на достъп до автоматизирани диалогови игри, които са зависими от интернет или други подобни електронни мрежи, като играещите са географски отдалечени един от друг.

5. Доставка на дистанционно обучение:
 • автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от интернет или подобна електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор, включително виртуални класни стаи, с изключение на случаите, когато интернет или подобна електронна мрежа се използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика;
 • работни материали, които се обработват диалогово от учениците и се оценяват автоматично, без намеса на човешки фактор.

Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

При прилагане на новия режим се изисква специална регистрация. Законът изисква тя да се направи най-късно до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е извършена услуга в обхвата на този режим. Т.е. ако извършите такава услуга януари месец 2015 г., трябва да се регистрирате до 10.02.2015 г. След това се подава декларация на тримесичие, в която се декларират доставките на въпросните услуги по страни-членки, като към всяка от тях се прилага съответната ставка на данъка. Така изчисления данък в евро се внася в НАП, който от своя страна превежда данъка към съответните страни-членки.

Въведена е наказателна отговорност за укриването на осигурителни вноски.

Наказанието при големи размери на укритата сума е лишаване от свобода до 5 г. и глоба до 2000 лв., а при особенно големи размери – лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имуществото. Промяната е в Наказателния кодекс. Големи размери са суми над 3 000 лв., а особено големи размери над 12 000 лв. За укриване на осигурителни вноски се смята и обявяване на осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице. Очаквайте допълнително информация по темата!!!

Не се облагат с данък при източника лихвите по заеми и авторските и лицензионни възнаграждения между свързани лица, които са местни на страни-членки на ЕС.

Промяната е в Закон за корпоративното подоходно облагане. Пример: Когато българска фирма получава заем от друго дружество, което е местно на друга страна-членка на ЕС, обикновенно се дължи лихва по договора за заем. Тази лихва е доход на другото дружество, което е местно на страна-членка на ЕС. Този доход се облага с данък при източника в България. Ако обаче местното дружество е дъщерно на чудестранното, то лихвата не се облага с данък при източника. До 01.01.2015 този данък беше 5%.

Промени в осигурителните доходи

За 2015 г. се променят част от минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и група професии в посока увеличение с около 4,4 %.

Минималната работна заплата става 360 лв. Т.е. не може да се наемат служители на по-ниско възнаграждение по трудов договор при 8 часа работен ден и при 5-дневна работна седмица.

Максималният месечен размер на осигурителният доход става 2 600 лв. Това е сумата над която не може да се осигурявате. Т.е. ако получавате брутно възнаграждение 3000 лв., осигуровките се дължи на 2600 лв. Ако сте наети на трудов договор с брутно възнаграждение 2200 лв., но от друга страна сте задължени да се осигурявате през собствената ви фирма върху 420 лв., то за да не превишите максималния осигурителен доход, във фирмата ще се самоосигурявате върху 400 лв. Това е много важно за собствениците на фирми, които се осугурават на друго място.

Може да се избира допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд или в НОИ.

Дадена е възможност на всички, които са задължени да се осигуряват за допълнително задължително пенсионно осигуряване да изберат дали искат да се осигуряват в частен пенсионен фонд или в НОИ. Тези, които тепърва започват да се осигоряват и не направят избор до една година, ще се осигуряват в НОИ.

Промяната е в Кодекса за социално осигуряване и Закон за здравното осигуряване. Изборът е еднократен, т.е. не може да бъде променян. Как ще се осъществява избора? Очакваме тепърва да разберем. Вероятно ще има още промени в тази посока.

Не е задължително издаването на УП при прекратяване на трудов договор.

Остава задължението да се издават УП-та в 14-дневен срок при поискване.

Променени са условията за ползване на отстъпка при подаване на годишната данъчна декларация от физически лица.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 април на следващата година. Промяната е в Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Ще се ползва данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата.

Облекчението е в сила за първа и последна година. Две много важно условия за ползване на облекчението:
Лицето да не е получавало никакви други доходи освен трудови. Ако лицето е получавало доходи, дори те да не са облагаеми, то не може да получава облекчението. Такива доходи могат да бъдат: детски добавки, лихви от банкови сметки, доходи от наем или доходи от продажба на имущество.
Полученото за годината от лицето брутно възнаграждение без клас прослужено време да е под 4 080,00 лв.

На лицето ще му бъде възстановен удържаният от работодателя данък върху дохода чрез подаване на данъчна декларация до 30.04.2015 г.

Ново данъчно облекчение за деца от догодина.

Условията са детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издържка, да не е пълнолетно и да е местно лица за България или друга държава-членка на ЕС. От общия годишен доход преди облагане се приспада сума в следните размери:
200 (двеста) лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
400 (четиристотин) лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
600 (шестстотин) лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Ще се облагат всички лихви от банкови сметки на физически лица.

Данъка ще се удържа и внася от банките както до момента. Размерът остава 8%.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет