Пропускане към основното съдържание

Избор на счетоводна програма

Когато купувате счетоводен софтуер, изберете масов и популярен продукт – такъв, какъвто се предлага от дълго време на пазара. Това дава гаранция, че бъговете и грешките са отстранени. Рискът е значително по-малък, в сравнение с специално разработения за фирмата софтуер.

Вслушайте се в препоръките на някой счетоводител. Също така поискайте мнението на ваши колеги, или дори професионални организации.


Изберете софтуер, който е лесен за внедряване. Някои счетоводни програми изискват единствено да попълните име на фирмата си, БУЛСТАТ и адрес – и вече са готови за употреба. Един счетоводен софтуер трябва да бъде лесен за персонализация, така че да можете да изберете единствено функциите, от които се нуждаете, и да премахнете излишните. Тази възможност логично би трябвало да намали и цената, която ще заплатите.

Помислете за софтуер, създаден специално за Вашия тип бизнес. Ако например сте собственик на ресторант или кафене, със сигурност ще се радвате на голямо разнообразие от специализирани програми.

Когато се спрете на даден продукт, задайте си следните въпроси:
Този софтуер предоставя ли ми всички функции, от които имам нужда?

Например, ако Вашата фирма търгува със стоки, програма трябва да има функция за водене на склад, и да притежава адекватна система за управление на инвентара.
Какви месечни отчети може да бъдат създавани с програмата? Могат ли да бъдат персонализирани в зависимост от конкретните потребности? Може ли да се създават нови видове отчети без особени усилия?
В случай, че бизнесът се разрасне, можете ли лесно да преминете на по-разширена версия на софтуера, с повече възможности?

Имайте предвид, че въвеждането на данни повече от един път е огромен разход на време и работна сила. Вашият софтуер задължително трябва да може да споделя данни с други програми на компютъра Ви.

Задължително изберете счетоводен софтуер, способен за експортира данните си в многобройни формати – като Excel, Word, PDF, JPEG и други. Също така е важно и да можете да импортирате данни в програмата от много и различни източници. Това е изключително важно, защото една несъвместимост във формата на данните може да бъде причина цялата работа да трябва да се върши наново.

Счетоводният софтуер трябва да бъде напълно интегриран. Твърде често се случва дадена фирма да закупи софтуер с цел да го “интегрира” към други продукти, а впоследствие това да се окаже невъзможно. Една програма трябва да притежава пълна съвместимост към останалите модули – като склад, амортизации, работна заплата и осигуровки, продажби, фактуриране и други. Фирмата трябва да бъде в състояние да следи всички операции, обединени на едно място.

И не на последно място, един счетоводен софтуер трябва да бъде интуитивен и лесен за употреба, с отлично и подробно упътване. Това е така, защото в противен случай обучението на счетоводителя ще струва скъпо – а при всяко едно напускане, новоназначеният на негово място отново трябва да придобива умения да работи със софтуера. Освен това простотата на употреба предпазва от скъпоструващи грешки.

Добрият счетоводен софтуер е отлична инвестиция – за жалост, често подценявана. Първоначалното въвеждане на счетоводните документи, разбира се, отнема време – обаче след това възможностите за управление, анализ и обобщаване на финансовата информация – са безгранични.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет