Пропускане към основното съдържание

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МАЙЧИНСТВО НА БАЩАТА

Кодексът на труда дава възможност, отпускът за бременност, раждане и осиновяване на дете, да бъде ползван от бащата/осиновителя (по-надолу, посочван като бащата) на детето вместо от майката/осиновителката (по-надолу, посочвана като майката). Поставени са обаче условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може обезщетението, за бременност и раждане, да бъде изплащано на бащата. В тази статия ще се опитам да внеса яснота в процедурата по „прехвърляне‘‘ на майчинството от майката на бащата.


На първо място разбира се, са условията за придобиване на правото на обезщетение и ползване на отпуск от бащата. Първото условие е детето да е навършило 6-месечна възраст и майката да е съгласна отпускът да се ползва от бащата. Необходимо е също бащата да работи по трудово правоотношение и работодателят да му е разрешил ползването на отпуск по реда на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Разрешението на отпуск от работодателя става на основание подадена от бащата молба за разрешаване на отпуск, към която бащата трябва да приложи писменото съгласие на майката. Работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск, но формално се изисква издаването на заповед за разрешаване на ползването му. Следващото условие е бащата на детето да бъде осигурен за риска‚ общо заболяване и майчинство (ОЗМ)‘‘, към началото на разрешения отпуск както и, да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за риска ОЗМ.

След разрешаването на отпуск на бащата, той следва да попълни и да предаде на своя работодател набор от документи, които работодателят да представи в НОИ, за изплащане на обезщетение за бременност и раждане от държавното обществено осигуряване. Първият документ е заявление-декларация за изплащане на обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по образец – приложение 14 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване(наредбата). Към декларацията се представят също заверено, от осигурителя на бащата, копие от заповедта за разрешаване на отпуск, а също и заверено копие на акта за раждане на детето, когато то не е български гражданин или чужд гражданин с издаден ЕГН. Към декларацията се представя и декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение 7 към наредбата, за банковата сметка, по която НОИ ще превежда паричното обезщетение. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна, но задължително лична, на бащата, и в български лева. Когато бащата работи при повече от един работодател или е осигурен за риска ОЗМ на повече от едно основание при един и същ работодател, той следва да представи този комплект на декларации и приложения пред всеки работодател или за всяко от основанията при един и същ работодател.

За да бъде изплатено обезщетение от ДОО на бащата обаче, е необходимо да бъдат изпълнени и още няколко условия, наличието на които бащата на детето декларира в заявление-декларацията – приложение 14 към наредбата:
- Детето да е живо и да не е дадено за осиновяване;
- Детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
- Детето да не е настанено в семейство на близки или роднини или в приемно семейство по реда на чл. 26 от закона за закрила на детето;
- Бащата да не е лишен от родителски права и родителските му права да не са ограничени;
- Правоотношението на майката да не е прекратено.
Георги Димитров
Управляващ съдружник, обработка на заплати
Kreston BulMar
Срокът за изплащане на обезщетението на бащата, както е видно и от наименованието на декларацията, е до 410 календарни дни, 135 от които се ползват от майката на основание издадени болнични листове за бременност и раждане. 410-те календарни дни започват да текат от началото на първия болничен лист за бременност, който се издава на майката 45 календарни дни преди определения термин за раждане. На практика обезщетението се изплаща на бащата за периода, от навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410-те календарни дни или до навършване на една година на детето.

Изчисляването на размера на обезщетението, изплащано на бащите, става по същия ред, както и изчисляването на обезщетението за майките. Дневното парично обезщетение за периода от 6 месеца до 410 календарни дни се изчислява в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход на бащата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е началото на разрешения отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Размерът на обезщетението не може да бъде по-голям от среднодневно нетното възнаграждение на бащата за същия период (24 месеца), както и не може да бъде по-малък от дневната минимална работна заплата за периода.

Необходимо е да подчертая, че за времето на ползване на отпуска от бащата, отпускът на майката се прекъсва. В този случай е налице промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение на майката, за което тя е длъжна да подаде декларация за промяна в обстоятелствата – приложение 12 към наредбата, в тридневен срок от настъпване на декларираните обстоятелства. Декларацията се предоставя в НОИ от работодателя на майката, в тридневен срок от получаване на декларацията от нея.

Източник: Бизнес клуб

Коментари

  1. След, като се прехвърли майчинството на бащата, след 6 -тия месец, възможно ли след един месец майката да оттегли съгласието си за прехвърляне на майчинството и да поиска отново да се върне в майчинство.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет