Пропускане към основното съдържание

ПРОТОКОЛ за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи

…………………………………………           Предприятие…………………………….....
Дата………………….Адрес ……...…………………………………………………………..


ПРОТОКОЛ за бракуване 
на дълготрайни материални (нематериални) активиКОМИСИЯ в състав:  


Председател 
………………………………………………………………………..….
                                трите имена, длъжност
 Членове 1. ……………………………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………………………..

на основание на Заповед № …………………Дата …………………… прегледа: 


Инв. № 
…………………………и намери:

1. Материалният (нематериалният) дълготраен актив е бил
въведен за първи път в експлоатация на дата 
…………………..във …………………………………………. 
2. Първоначалната стойност е …………………….. лв. 
3. Отчетената амортизация е. ...................................
лв
4. Резервът от последващи оценки  към датата на бракуването е ………………….лв. 
5. Техническото състояние на актива е: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6. Причините за това състояние са:  ……………………………………………………
............................................................................................................................................
7. Комисията намира, че за това състояние на актива са
виновни (няма виновни) следните длъжностни лица:  ………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
Въз основа на горните констатации, комисията намира, че
посоченият по-горе материален (нематериален) дълготраен актив не може да се
използва според предназначението му в системата на предприятието, в което се
намира, нито в друго предприятие и реши, че той следва да се ликвидира

№ Дебит 
………./Кредит ………………Сума ………………………

Статия № ..........................сметка
ан. с/ка 
……………сметка ан. с/ка 


Председател ……………
                         подпис
Членове:
Счетоводител: …………
                                         подпис 
1. ……………………….
                           подпис
2. ……………………….
                           подпис ЗАПОВЕД 
за ликвидация на материален (нематериален) дълготраен активОдобрявам протокол №
…………………… за бракуване на
негоден материален (нематериален) актив.Нареждам дълготрайния материален (нематериален) актив да се
ликвидира от комисия в състав:

Председател ………………………………………………………………………..….
                                трите имена, длъжност

Членове 1. ……………………………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………………………..

 

чрез: ………………………………………………………………………………………

Получените материали да се: …………………………………………………………..

Гр. (с.)
………………
Дата…………………                                                 
 Ръководител……………………..


Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет