Пропускане към основното съдържание

ПРОТОКОЛ за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи

…………………………………………           Предприятие…………………………….....
Дата………………….Адрес ……...…………………………………………………………..


ПРОТОКОЛ за бракуване 
на дълготрайни материални (нематериални) активиКОМИСИЯ в състав:  


Председател 
………………………………………………………………………..….
                                трите имена, длъжност
 Членове 1. ……………………………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………………………..

на основание на Заповед № …………………Дата …………………… прегледа: 


Инв. № 
…………………………и намери:

1. Материалният (нематериалният) дълготраен актив е бил
въведен за първи път в експлоатация на дата 
…………………..във …………………………………………. 
2. Първоначалната стойност е …………………….. лв. 
3. Отчетената амортизация е. ...................................
лв
4. Резервът от последващи оценки  към датата на бракуването е ………………….лв. 
5. Техническото състояние на актива е: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6. Причините за това състояние са:  ……………………………………………………
............................................................................................................................................
7. Комисията намира, че за това състояние на актива са
виновни (няма виновни) следните длъжностни лица:  ………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
Въз основа на горните констатации, комисията намира, че
посоченият по-горе материален (нематериален) дълготраен актив не може да се
използва според предназначението му в системата на предприятието, в което се
намира, нито в друго предприятие и реши, че той следва да се ликвидира

№ Дебит 
………./Кредит ………………Сума ………………………

Статия № ..........................сметка
ан. с/ка 
……………сметка ан. с/ка 


Председател ……………
                         подпис
Членове:
Счетоводител: …………
                                         подпис 
1. ……………………….
                           подпис
2. ……………………….
                           подпис ЗАПОВЕД 
за ликвидация на материален (нематериален) дълготраен активОдобрявам протокол №
…………………… за бракуване на
негоден материален (нематериален) актив.Нареждам дълготрайния материален (нематериален) актив да се
ликвидира от комисия в състав:

Председател ………………………………………………………………………..….
                                трите имена, длъжност

Членове 1. ……………………………………………………………………………..
                 2. ……………………………………………………………………………..

 

чрез: ………………………………………………………………………………………

Получените материали да се: …………………………………………………………..

Гр. (с.)
………………
Дата…………………                                                 
 Ръководител……………………..


Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.