Пропускане към основното съдържание

Данък върху приходите,дължим от бюджетните предприятия

Съгласно чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на гл. 33 от същия закон.

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Кой плаща този данък?

Бюджетните предприятия, определени с § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Срокове за деклариране и плащане

До 31-и март на следващата календарната година – подаване на декларация и внасяне на данъка за предходната година.

Деклариране на данъка върху приходите

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Данъчната ставка е в размер на 2 на сто за общините и 3 на сто за останалите бюджетни предприятия.

Закони

Данъкът се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане 06.01.2015

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Може да подадете декларациите:
  • в офиса на НАП по регистрация;
  • чрез лицензиран пощенски оператор или
  • по интернет чрез квалифициран електронен подпис, като:

- попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,

- попълните и потвърдите в потребителския си профил в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет“

Може да платите данъка върху приходите:
  • по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Списък със сметки по ТД на НАП.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.
  • чрез интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет страниците на E-pay и на НАП.

Подробности за плащането на данъци и осигуровки по интернет с дебитна карта.
  • с пощенски запис за данъчно плащане

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т. 44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл. 261, ал. 2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 252, ал. 2 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл. 276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл. 278, ал. 2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.