Пропускане към основното съдържание

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.


Отстъпка от данъка


Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:
подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.


Къде се подава?
По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. За целта трябва да притежавате ПИК или електронен подпис и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.
По пощата – с обратна разписка.
На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
В офиса на НАП по постоянен адрес.


От къде мога да получа декларация?
От интернет страницата на НАП.
От всеки офис на НАП.


Попълване на годишната данъчна декларация с бар код.


От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.


Помощ при попълването?
Тел.: 0700 18 700 - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.