Пропускане към основното съдържание

Трудов договор

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р№… /…………г.

Днес, …………………. г. в гр./с …………………..., област …………………….., община ……………………. между:

..............................................................................................................................................................................

/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /

със седалище и адрес на управление ................................................................................................................. ,

регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на ………………, номер от НДР …………………, ЕИК по БУЛСТАТ …………………….., представлявано от .................................................................................................................

– ..................................................... с ЕГН …………………………

от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РАБОТОДАТЕЛ и
..............................................................................................................................................................................
/ трите имена по документ за самоличност /
от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

с ЕГН: …………………………, местоживеене: гр./с. ……………………, ……………………………………….., община: ……………….., п.к. …………., лична карта №: …………………………, изд. на ………………., от МВР …………………….., oбразование: ………………………………., специалност: ………………………………………, диплома №: ………………., издадена от ……………………………………………………, трудов стаж: ………………...

на основание: ………………………………………………………, се сключи настоящият трудов договор:

I. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:

1. Да изпълнява в …………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД ……………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;

2. При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане ……………………………….. и с допълнително възнаграждение ….% за всяка година трудов стаж.

II. Работодателят е длъжен:

1. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ ежемесечно;

2. Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;

3. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;

4. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.

III. Работникът /Служителят/ е длъжен:

1. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;

2. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;

3. Да опазва поверените му технически средства;

4. Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.

IV. Работникът /Служителят/ има право на ……… работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.

V. Срокът на настоящия трудов договор е ……….

VI. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.

VII. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

VIII. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на ………………….г.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


РАБОТОДАТЕЛ: ................................................... РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/: ................................

/ подпис и печат / / подпис /

IX. Днес, ………………….г. получих:

1. Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;

2. Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП;

3. Длъжностна характеристика.Отдел “Човешки ресурси”: ................................ .................. РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ..................................

/ подпис /                                                                                                  / подпис /Работникът /Служителят/ постъпи на работа на ........................... г.Отдел “Човешки ресурси”: ................................................... РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ................................

/ подпис /                                                                                                 / подпис /

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет