Пропускане към основното съдържание

Примерен сметкоплан

ПРИМЕРЕН СМЕТКОПЛАН


Раздел 1

СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ

Група 10 Капитал

101 Основен капитал, изискващ регистрация

102 Основен капитал, неизискващ регистрация

103 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

104 Капитал на предприятия с нестопанска дейност

105 Премии, свързани с капитал

106 Отбиви/сконто/, свързани с капитал

Група 11 Капиталови резерви

111 Общи резерви

112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

113 Резерви от последваща оценка на краткотрайни активи

114 Резерви от последваща оценка на финансови инструменти

115 Резерви от емисия на акции

119 Други резерви

Група 12 Финансови резултати

121 Непокрита загуба от минали години

122 Неразпределена печалба от минали години

123 Печалби и загуби от текущата година

124 Резултати при несъстоятелност и ликвидация

125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел

Група 13 Специфични некапиталови резерви

131 Резерви за животозастраховане

132 Пренос-премийни резерви

133 Резерви на предстоящи плащания

134 Резерви за запасен фонд

135 Пезерви за презастраховане

136 Други резерви по застрахователни договори

137 Резерви на инвестиционни дружества

138 Резерви на пенсионни дружества

Група 14 Парични емисии

141 Банкноти за обращение

142 Монети за обращение

Група 15 Получени заеми

151 Получени краткосрочни заеми

152 Получени дългосрочни заеми

153 Дългови инструменти

159 Други заеми и дългове

Група 16 Привлечени средства по депозитни сметки

161 Привлечени средства по депозитни сметки на банки и други финансови институции

162 Привлечени средства по депозитни сметки на нефинансови предприятия и други клиенти

Група 17 Привлечени средства по разплащателни и други сметки

171 Привлечени средства по разплащателни сметки на банки и други финансови институции

172 Привлечени средства по разплащателни сметки на нефинансови предприятия и други клиенти

173 Привлечени средства по специални сметки

174 Привлечени средства по влогови сметки

179 Привлечени средства по други сметки

Група 18 Привлечени средства по сметки на участници в осигурителни фондове

181 Привлечени средства по сметки на участници в пенсионното осигуряване

182 Привлечени средства по сметки на участници в здравното осигуряване

189 Привлечени средства по сметки на участници в други осигурителни фондове

Група 19 Премии и сконто по финансови инструменти

191 Премии, произтичащи от финансови инструменти

192 Сконто от финансови инструменти

Раздел 2

СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Група 20 Дълготрайни материални активи

201 Земи/терени/

202 Подобрения върху земите

203 Сгради и конструкции

204 Компютърна техника

205 Съоръжения

206 Машини и оборудване

207 Транспортни средства

208 Офис обзавеждане

209 Други дълготрайни материални активи

Група 21 Дълготрайни нематериални активи

211 Продукти от развойна дейност

212 Програмни продукти

213 Права върху интелектуална собственост

214 Права върху индустриална собственост

219 Други дълготрайни нематериални активи

Група 22 Дългосрочни финансови активи

221 Инвестиции в дъщерни предприятия

222 Инвестиции в асоциирани предприятия

223 Инвестиции в смесени предприятия

224 Инвестиционни имоти

225 Финансови активи, държани до настъпване на падеж

226 Финансови активи, обявени за продажба

227 Финансови активи, заложени като обезщетение

228 Държавни ценни книжа

229 Други дългосрочни финансови активи

Група 23 Търговска репутация

231 Положителна търговска репутация

232 Отрицателна търговска репутация

Група 24 Амортизация

241 Амортизация на дълготрайни материални активи

242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи

Група 26 Дългосрочни вземания и предоставени заеми

261 Дългосрочни вземания и предоставени заеми на банки и други финансови институции

262 Дългосрочни вземания и предоставени заеми на нефинансови предприятия и други клиенти

263 Просрочени дългосрочни вземания и предоставени заеми

264 Дългосрочни вземания и предоставени заеми, заложени като обезпечение

269 Други дългосрочни вземания и предоставени заеми

Група 27 Дълготрайни биологични активи

271 Гори

272 Трайни насъждения-плододаващи

273 Трайни насъждения-неплододаващи

274 Животни в основни стада

279 Други дълготрайни биологични активи

Раздел 3

СМЕТКИ ЗА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ


Група 30 Материали, продукция и стоки

301 Доставки

302 Материали

303 Продукция

304 Стоки

Група 31 Краткотрайни биологични активи

311 Дребни продуктивни животни

312 Птици-основни стада

313 Пчелни семейства

314 Млади животни

315 Животни за угояване

316 Животни за експериментални цели

319 Други краткотрайни биологични активи

Раздел 4

СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ

Група 40 Доставчици и свързани с тях сметки

401 Доставчици

402 Доставчици по аванси

403 Доставчици по търговски кредити

404 Доставчици по доставки при определени условия

405 Доставчици по доставки със свързани лица

409 Други разчети с доставчици

Група 41 Клиенти и свързани с тях сметки

411 Клиенти

412 Клиенти по аванси

413 Клиенти по търговски кредити

414 Клиенти по продажби при определени условия

415 Клиенти по продажби със свързани лица

419 Други разчети с клиенти

Група 42 Персонал и съдружници

421 Персонал

422 Подотчетни лица

423 Задължения по неизползвани отпуски

424 Вземания от съучастия

425 Задължения за съучастия

426 Вземания по записани дялови вноски

429 Други разчети с персонала и съдружниците

Група 43 Разчети по преводи и вътрешни разчети

431 Разчети по междубанкови операции

432 Вътрешни разчети по междубанкови операции

433 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

439 Други вътрешни разчети

Група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове

441 Вземания по рекламации

442 Вземания по липси и начети

443 Ценови разлики по липси и начети

444 Вземания по съдебни спорове

445 Присъдени вземания

Група 45 Разчети с бюджета и с ведомства

451 Разчети с общините

452 Разчети за данък върху печалбата

453 Разчети за данък върху добавената стойност

454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица

455 Разчети с министерства

456 Разчети за акцизи

457 Разчети с митници

459 Други разчети с бюджета и с ведомства

Група 46 Разчети с осигурители

461 Разчети с Националния осигурителен институт

462 Разчети за доброволно социално осигуряване

463 Разчети за здравно осигуряване

464 Разчети за еднократни помощи и детски надбавки

469 Други разчети с осигурители

Група 47 Разчети с международни финансови институции

471 Разчети с Международния жалутен фонд

472 Разчети със Световната банка

473 Разчети с други международни финансови институции

474 Разчети по междуправителствени спогодби

Група 48 Разчети по застраховане и съзастраховане

481 Разчети по предсоящи плащания

482 Разчети при презастраховане и съзастраховане

483 Разчети с презастрахователи

484 Разчети със седанти

489 Други разчети

Група 49 Разни дебитори и кредитори

491 Доверители

492 Разчети за гаранции

493 Разчети със собственици

494 Разчети по застраховане

495 Разчети по лихви

496 Разчети по отсрочени данъци

497 Провизии, признати като пасиви

498 Други дебитори

499Други кредитори

Раздел 5

СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Група 50 Парични средства

501 Каса в левове

502 Каса във валута

503 Разплащателна сметка във левове

504 Разплащателна сметка във валута

505 Акредитиви в левове

506 Акредитиви във валута

507 Предоставени депозити

508 Разплащателни чекове

509 Други парични средства

Група 51 Краткосрочни финансови активи

511 Финансови активи, държани за търгуване

512 Изкупени собствени акции

513 Финансови активи, заложени като обезпечение

514 Изкупени собствени облигации

515 Държавни ценни книжа

516 Благородни метали и акъпоценни камъни

519 Други краткосрочни финансови активи

Група 52 Краткосрочни вземания и заеми

521 Краткосрочни вземания и заеми от банки и други финансови институции

522 Краткосрочни вземания и заеми от нефинансови предприятия и други клиенти

523 Краткосрочни вземания и заеми заложени, като обезпечение

524 Просрочени краткосрочни вземания и заеми

529 Други краткосрочни вземания и заеми

Раздел 6

СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ

Група 60 Разходи по икономически елементи

601 Разходи за материали

602 Разходи за външни услуги

603 Разходи за амортизация

604 Разходи за заплати /възнаграждения/

605 Разходи за осигуровки

606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

607 Разходи за провизии

608 Разходи от последващи оценки на активи

609 Други разходи

Група 61 Разходи за дейността

611 Разходи за основна дейност

612 Разходи за спомагателна дейност

613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи

614 Административни разходи

615 Разходи за продажба

616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи

617 Разходи по дейности в предприятия с нестопанска дейност

618 Разходи при ликвидация и несъстоятелност

Група 62 Финансови разходи

621 Разходи за лихви

622 Разходи за провизиране на рискови активи

623 Разходи по операции с финансови активи и инструменти

624 Разходи по валутни операции

625 Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

629 Други финансови разходи

Група 63 Загуба/разходи/ от обезценка

631 Загуба/разходи/ от обезценка

Група 65 Разходи за бъдещи периоди

651 Нефинансови разходи за бъдещи периоди

652 Финансови разходи за бъдещи периоди

Група 66 Разходи за пряко застраховане

661 Разходи за суми по застраховането

662 Разходи за участия в резултата

663 Разходи за ликвидация

664 Разходи за комисионни по застраховането

665 Разходи за резерви по застраховането

669 Други разходи по пряко застраховане

Група 67 Разходи по пасивно презастраховане

671 Разходи за отстъпени премии на презастрахователи

672 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане

679 Други разходи по пасивно презастраховане

Група 68 Разходи по активно презастраховане

681 Разходи за застрахователни обезщетения

682 Разходи за участия в резултата

683 Разходи за участие в ликвидацията

684 Разходи за отстъпени презастраховтелни комисионни и такси

685 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане

689 Други разходи по активно презастраховане

Група 69 Извънредни разходи

691 Извънредни разходи

Раздел 7


СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ

Група 70 Приходи от продажби

701 Приходи от продажба на продукция

702 Приходи от продажба на стоки

703 Приходи от продажба на услуги

704 Приходи от финансирание

705 Приходи от продажби на дълготрайни активи

706 Приходи от продажби на материали

707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност

709 Други приходи от дейността

Група 71 Приходи в предприятия с нестопанска дейност

711 Приходи от регламентиране дейност

712 Приходи от членски внос

713 Приходи от финансирания на програми

714 Приходи от правителствени дарения

715 Приходи от други дарения

719 Други приходи

Група 72 Финансови приходи

721 Приходи от лихви

722 Приходи от съучастия

723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти

724 Приходи от валутни операции

725 Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

726 Приходи от реинтегрирани провизии

729 Други финансови приходи

Група 73 Приходи от възстановени загуби от обезценка

731 Приходи от възстановени загуби от обезценка

Група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания

751 Ннефинансови приходи за бъдещи

752 Финансови приходи за бъдещи периоди

753 Финансиране за дълготрайни активи

754 Финансиране на текущата дейност

Група 76 Приходи от пряко застраховане

761 Приходи от премии по застраховането

762 Приходи от комисионни и такси

763 Приходи по застраховане от минали години

764 Приходи от регреси

765 Приходи от освободени резерви

769 Други застрахователни приходи

Група 77 Приходи от пасивно презастраховане

771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи

772 Приходи от участие в резултата на презастрахователи

773 Приходи от комисиони от презастрахователи

774 Приходи от пасивно презастраховане от минали години

775 Приходи от резерви за презастраховане

779 Други приходи по пасивно презастраховане

Група 78 Приходи от активно презастраховане

781 Приходи от премии по презастраховане

782 Приходи от активно презастраховане от минали години

783 Приходи от регреси по активно презастраховане

784 Приходи от резерви по активно презастраховане

789 Други приходи от активно презастраховане

Група 79 Извънредни приходи

791 Извънредни приходи

Раздел 9


СМЕТКИ ЗА УСЛОВНИ ПАСИВИ И УСЛОВНИ АКТИВИ

Група 91 Чужди материални и нематериални активи

911 Чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение

912 Наети чужди активи

913 Чужди материални активи, получени по консигнационен договор

914 Документи под особена отчетност

915 Нефинансови ценности, приети за съхранение

Група 92 Чужди финансови активи

921 Чужди финансови активи, предоставени като обезпечение

922 Заложени полици

923 Разни емисии за пускане в обращение

924 Чужди финансови активи, държани от името на клиенти

925 Поети задължения по договори

Група 93 Дебитори по условни вземания

931 Вземания по предоставени кредити по междудържавни спогодби

932 Отписани непогасени вземания

933 Дебитори по операции за инкасиране

934 Вземания по дериватни сделки

Група 94 Условни активи

941 Вземания по спот операции

942 Отписани непогасени вземания в банките

943 Дебитори по операции за инкасиране в банките

945 Условни вземания по други банкови операции

Група 95 Кредитори по условни задължения

951 Гаранции и други подобни непредвидени задължения

952 Неотменяеми ангажименти

953 Отменяеми ангажименти

954 Задължения по спот операции

955 Задължения по дериватни сделки

956 Условни задължения по други банкови операции

Група 96 Собствени активи, невключени в стопански оборот

961 Резервна каса

962 Активи в употреба, отчете

ни като разход

Група 97 Собствени пасиви, невключени в стопански оборот

971 Емисионен резерв

972 Собствени емисии извън обращение с изтекъл срок за обмяна

Група 98 Разни сметки за условни активи

981 Сметка по резервите

982 Сметки по изискуеми обезпечения

983 Ангажименти по резрешени кредити

984 Разни статистически сметки

985 Други сметки за условни активи

Група 99 Разни сметки за условни пасиви

991 Други сметки за условни пасиви

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет