Пропускане към основното съдържание

Как да взема своя персонален код

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :


1. да проверят:
какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;
какви данни е подал осигурителя с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
какви данни е подал осигурителя с подадените от него декларации обр.6;
непогасените си задължения към НАП;
извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл.50 от ЗДДФЛ за 2014 г.) ( услугата ще е достъпна след 15 януари 2015 г.)

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица.

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите чрез персонален идентификационен код 06.01.2015

Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код 06.01.2015

Често задавани въпроси

Важно за физически лица, които имат издаден повече от един ПИК към 31. 12. 2014 г.

Помощ при ползването на е-услуги с ПИК?
Тел.: 0700 18 700 - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
За е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) –nap@nra.bg

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет