Пропускане към основното съдържание

Как да взема своя персонален код

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :


1. да проверят:
какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;
какви данни е подал осигурителя с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
какви данни е подал осигурителя с подадените от него декларации обр.6;
непогасените си задължения към НАП;
извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл.50 от ЗДДФЛ за 2014 г.) ( услугата ще е достъпна след 15 януари 2015 г.)

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица.

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите чрез персонален идентификационен код 06.01.2015

Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код 06.01.2015

Често задавани въпроси

Важно за физически лица, които имат издаден повече от един ПИК към 31. 12. 2014 г.

Помощ при ползването на е-услуги с ПИК?
Тел.: 0700 18 700 - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
За е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) –nap@nra.bg

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.