Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации от януари, 2015

Промени в данъчното и осигурително законодателство в сила от 01.01.2015 г.

Posted by Счетоводна къща В и М Въведен е нов специален режим в Закона за ДДС. Той се отнася  за облагане на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път към данъчно незадължени (физически) лица, местни на други страни-членки на ЕС. Данъчно незадължени лица са предимно физическите лица и такива юридически лица, които не подлежат на регистрация по ЗДДС т.е. в най-общия случай нямат европейски ДДС номер.

Интрастат. Прагове 2015 г.

Какво е Интрастат? Системата „Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешно - об­щностни изпращания и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.

Проверяваме онлайн вноските си за втора пенсия

Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които Агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извършва онлайн и е безплатна . Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиден безсрочно и освен за различни видове справки, служи и за подаване на данъчни декларации.

Пенсионните промени или как отново се пропуска слонът в стаята

Мерките, които се обсъждат, ще доведат до сериозно покачване на осигурителната тежест и по-нататъшно бягство от осигуровки в сивия сектор

Полезни връзки

Национална агенция по приходите Национален осигурителен институт Национален статистически институт Агенция митници Министерски съвет Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Министерство на здравеопазването Министерство на транспорта Агенция по заетостта Министерство на труда и социалната политика

Възражение за давност

„ Приложение № 27 към чл. 104а,  ал. 1 ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТД на НАП ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИЛНИЯ РЕЖИМ Входящ №                   /                   г. ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Попълва се от приходната администрация А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице Идентификационен номер по ДДС BG Раздел А: Настоящото искане подавам за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а от ЗДДС):

ПРОТОКОЛ за бракуване на дълготрайни материални (нематериални) активи

№ …………………………………………            Предприятие……………………………..... Дата …………………. Адрес  ……...………………………………………………………….. ПРОТОКОЛ за бракуване  на дълготрайни материални (нематериални) активи КОМИСИЯ в състав:  

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.

Какви данъчни облекчения можем да ползваме за 2014 година

Посрещнахме новата година и отново се захванахме на работа. Разбира се, дойде времето и на неизбежното – плащането на данъци. Самото плащане не можем да го избегнем, но можем да го намалим като използваме различните облекчения предвидени в закона, например – при ипотечен кредит за млади семейства, при живото-застраховки и доброволно пенсионно осигуряване, при дарения и при други ситуации.

Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Може да проверите дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати: чрез електронната услуга на НАП " Здравноосигурителен статус "; чрез обаждане на телефон 0700 18 700 Информационен център на Национална агенция за приходите (НАП), на цената на един разговор; на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП (ТД на НАП) в страната. Кога губя здравноосигурителни права?

Данъчни облекчения

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с  годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2014 г. , са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Как да взема своя персонален код

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП. Чрез този код клиентите на администрацията могат :

Плащане на данъци

Срок? Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се заплаща  до края на април на годината , следваща годината на придобиване на дохода.

Избор на счетоводна програма

Когато купувате счетоводен софтуер, изберете масов и популярен продукт – такъв, какъвто се предлага от дълго време на пазара. Това дава гаранция, че бъговете и грешките са отстранени. Рискът е значително по-малък, в сравнение с специално разработения за фирмата софтуер. Вслушайте се в препоръките на някой счетоводител . Също така поискайте мнението на ваши колеги, или дори професионални организации.

Платеният отпуск от 2014 г. важи до края на 2016 г.

До 31 декември всички фирми трябва да направят график за ползването на платения годишен отпуск през 2015 г. В списъка задължително се включват основните и допълните почивни дни, припомнят от Главната инспекция по труда. Графикът се допълва през годината за служители, които са отсъствали от работа при съставянето му или са постъпили във фирмата след това.

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. Отстъпка от данъка Лицата, които подават  годишната данъчна декларация  по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия: подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година; към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година. Къде се подава? По електронен път с  персонален идентификационен код  (ПИК), като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. За целта трябва да притежавате ПИК или електронен подпис и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет. По пощата – с

Счетоводни услуги за малка фирма

Счетоводството и данъците могат да бъдат много трудна материя за възприемане, ако нямате познание в тази област. Ето някои от нещата, с които счетоводните услуги за малки фирми могат да Ви бъдат полезни: • Координират Вашите данъчни задължения. • Следят за правилното водене на всичките Ви приходни и разходни документи. • Изготвяне на данъчни декларации. • Осигуряване на данъчни консултации. • Предоставяне на информация за допустимите разходи. • Работа по всичките Ви служители. • Изготвяне на справки за всякакви финансови казуси – печалби, задължения, ДДС и т.н. Много собственици на малки фирми се притесняват от наемането на счетоводни услуги, поради разходите, които има по тях, но погледнато в дългосрочен план счетоводните услуги не са скъпи. Те ще Ви помогнат да развиете бизнеса си по по- добър начин, да спестите средства когато може и да максимизирате печалбите си. Така че, когато обмисляте наемането на счетоводител, мислете за това дали си струва риска

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор?

Ако стартирате бизнес, или все още обмисляте някаква предприемаческа дейност, няма как да подминете и счетоводството. Да възложите ли счетоводството на счетоводна къща ? Да наемете ли счетоводител на трудов договор? Ако все още нямате утвърдена позиция по въпроса, ще Ви дадем насоки за положителните и отрицателните страни на двете възможности.

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2014

И през 2015 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно  Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.

Публикуван е  програмният продукт „Трудови договори” за 2015 г. В програмния продукт е включена  НКПД, в сила от 1 януари 2015 г.

Декларациите за физически лица ще се подават онлайн и без електронен подпис от 15 януари

До 15 януари 2015 г. ще бъде въведена новата услуга за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица по електронен път, но без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.

Обновена е версията на програмения продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. №

Публикувана е обновена версия на  Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси .

Промени в изчисляване на обезщетението за гледане на дете

От 1 януари 2015 г., се променя изчисляването на размера на майчинските. То ще е по нов начин - вместо 90% от доходите от предните 18 месеца, както беше до края на 2014 г., вече майчинските ще са 90% от доходите за последните 24 месеца.

Промяна в праговете за пенсиониране от 01 януари 2015 г.

От 1 януари 2015 г. се увеличава стажът за пенсиониране с 4 месеца. Така правото на пенсионирането за жени ще е при 35 г. стаж, а мъжете ще имат право да се пенсионират при 38 г. стаж. Възрастта за пенсиониране засега остава същата - пенсиониране при 60 г. и 8 месеца за жените спрямо 63 г. и 8 месеца за мъжете. При липса на нужния стаж, но навършени 65 г. и 8 месеца, човек все пак ще може да се пенсионира с минимална пенсия, стига да има поне 15 г. осигурителен стаж.

Данък за организаторите на хазартни игри

1. Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Кой плаща този данък? Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Данък при източника

Удържа се съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С данък при източника се облагат: Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на: чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната; местни юридически лица, които не са търговци.

Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии От 01.01.2011 г. влeзe в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Данък върху дейността от опериране на кораби

Съгласно чл. 254, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в гл. 34, могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от опериране на кораби. Данъчната ставка е 10 на сто. Данъчно задължените лица, избрали да се облагат с данъка по този ред, се облагат за срок не по-кратък от 5 години.

Данък върху приходите,дължим от бюджетните предприятия

Съгласно чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на гл. 33 от същия закон.

Кой плаща данък върху доходите от трудови правоотношения?

Дължи се от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя. Работодател е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Как се определя авансовият данък върху доходите от трудови правоотношения?

Определя се от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с вноските за задължително осигуряване в чужбина.

Как се определя облагаемият доход от трудови правоотношения?

Облагаемият доход от трудови правоотношения е: трудовото възнаграждение и други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на необлагаемите доходи. Как се определя годишният данък върху доходите от трудови правоотношения?

Плащане на корпоративния данък

Срокове за деклариране и плащане До 31-и март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация; До 31-и март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Деклариране на корпоративния данък

Декларация за изтегляне:

Корпоративен данък

На облагане с корпоративен данък подлежи: печалбата на местните юридически лица;  печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация (чл. 74 от ЗДДС) Регистрирано лице по чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 , чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.

Процедура по регистрация ЗДДС

Регистрацията се извършва като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подаде в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец.

Специфични случаи на регистрация по ЗДДС

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране (чл. 97 от ЗДДС). На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице.

Регистрация по избор по ЗДДС

Регистрация по общия ред: Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).

Задължителна регистрация по ЗДДС

Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Становище по осигурително законодателство 2015 г. на НАП

На страницата на НАП е публикувано становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

Наследява ли се членство в ООД?

Наследниците на починал съдружник се явяват приобретатели на дяловете му, но не го заместват в членственото правоотношение автоматично. Наследява се имущественото право – дяловете от капитала, но не и правото на членство. Наследниците имат качеството на трети за дружеството лица и придобиването на членство в дружеството се подчинява на режима за приемане на нови съдружници.