Пропускане към основното съдържание

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Днес, …………………… г., в гр./с. София, се сключи настоящият договор за наем между
…………………….. E/ООД, ЕИК: …………………….., адрес на управление: ……………………………………., представлявана от ……………………………………………., наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ, от една страна,
и от друга страна
………………………… E/ООД, ЕИК: …………………., адрес на управление ……………….. …….……………………….…….., представлявана от ……………………………………………., наричан накратко НАЕМАТЕЛ.
Страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползуване – ………………………., на адрес: ……………………………………, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена.
Чл. 2. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе вещ (имот) срещу наем в размер на …………………….. лева месечно.
(2) Наемната цена по предходната алинея следва да се изплаща срещу издадена фактура от НАЕМОДАТЕЛЯ, в който следва да се отразят начинът на плащане, датата на плащането, точната сума и евентуалните прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната цена.
(3) При забава от страна на НАЕМАТЕЛЯ при плащането на наемната цена, той дължи лихва в размер на 0,01% дневно от неизплатената сума.
Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от 1 година, считано от датата на подписването му, между страните.
(2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползува наетата вещ със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за неопределен срок. (5)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл.4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
– да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползуване на наетия имот: такси за електро- и топлоенергия, вода, смет;
– да поеме за своя сметка всички разходи за обикновени текущи ремонти и поправки;
– да върне наетите вещи (помещения) след изтичане на наемния срок;
– да изплаща в уговорения размер и в указаните срокове наемната цена;
– да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателствата върху наетата вещ от страна на трети лица;
– да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите, причинени през време на ползуването на вещта (имота) от него, лица от неговото домакинство, негови служители или пренаематели, доколкото тези вреди не се дължата на причина, за която той не отговаря.

Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ има право:
– да си служи с вещта (имота), предмет на договора.
– със знанието на НАЕМОДАТЕЛЯ да пренаема отдадената под наем вещ;
– да извършва вътрешни реконструкции и преустройства (при наем на помещения), съобразно нуждите си, на наетите помещения, след писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ;


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 6. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави вещта (имота), предмет на настоящия договор във вид и състояние, които отговарят на ползуването, за които е наета.
(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи несмущаваното ползуване на наетата вещ (помещение), като при евентуални претенции от трети лица за тези помещения, всички разходи по съдебни процеси, юридически услуги и др. подобни се поемат от него;
(3) При евентуално отстраняване от трето лице на НАЕМАТЕЛЯ от имота, НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ................ (най-добре е тя да се уговори в наемни цени).
Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:
– да получава в уговорените срокове наемната цена;
– след изтичането срока на договора да получи отдадената вещ (имот) във вида, в който я е предал, като се вземе предвид нормалното овехтяване;


IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. (1) За срока на действие на настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да прехвърля по какъвто и да било начин собствеността или ползуването върху вещта (имота), предмет на договора, както и да обременява същата с тежести (включително залог или ипотека).
Чл. 9. Договорът може да се прекрати по взаимно писмено съгласие на страните и преди изтичане на уговорения срок.
Чл. 10. Страните могат да изменят или допълват този договор, включително и да актуализират размера на дължимия наем с допълнително писмено споразумение, което се явява неразделна част от
договора.

Чл. 11. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 екземпляра по един за всяка от страните.


НАЕМОДАТЕЛ: .....................                                                      НАЕМАТЕЛ: .....................

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.