Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации от декември, 2015

Изпълнение на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с построяването на навес на селскостопански прикачен инвентар

Дружество е регистриран земеделски производител (ЗП) с предмет на дейност производство на непреработена растителна селскостопанска продукция. 3П не е получател на друга финансова помощ от националния бюджет или ЕС. Дружеството е подало ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО, в която е декларирало печалба и преотстъпен корпоративен данък в размер на 21 430.00 лв. „X” ООД придобива сграда по стопански начин, като построената сграда, според удостоверение за въвеждане в експлоатация №…../…...2015 г., издадено от общ. O, представлява „Навес на селскостопански прикачен инвентар”. Посочва се още, че сградата е с отчетна стойност 573 931,87 лв. и е предназначена за производствена и селскостопанска дейност.