Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации от 2016

9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю

9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю Автор: Яница Бояджиева Вероятно сте писали и пренаписвали CV-то си толкова много пъти, че вече мислите, че знаете всички клопки, които „убиват” шансовете за интервю.

Правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута.

Правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута. В ДВ бе обнародвана промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), която касае прага за плащания в брой. Според тази промяна максималната сума, която може да се плаща в брой вече е 10 000 лева,а не както до сега 15 000 лв. Промяната влиза в сила от 1 януари 2016 г. Целта на всичко това е постигане на ограничение за развитието на сивия сектор в икономиката на страната, като максимално се изкарат на светло реалните обороти от стопанска.

Авансово облагане на доходите от наем

Кой е задължен да внася авансовия данък при изплащане на доход от наем на физическо лице - наемодател? Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на този доход. В случай, че платец на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем (наемодателя). В какъв срок предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доход от наем има задължение да удържи и внесе авансовия данък за този доход?

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Кои доходи са от друга стопанска дейност? доходи от дейност като земеделски стопани; доходи от горско, ловно, рибно стопанство; авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и техните автори; възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители; доходи от упражняванe на занаятчийска дейност, които не се облагат с патентен данък; доходи от упражнявана свободна професия (например журналист); доходи по извънтрудови правоотношения.

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения? Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа). Как се определя дължимият авансов данък?

Данъчни облекчения при облагане на доходите за 2015 г.

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2015 г., са: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Регистърът БУЛСТАТ става електронен

От 2016 г. регистърът БУЛСТАТ става електронен.  Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова съобщи, че за първи път се въвежда цялостна електронизация на процеса по регистриране. По този начин всички подлежащи на регистрация имат възможност да подадат документите си от компютър, удостоверявайки своята самоличност чрез електронен подпис.

Увеличаване на капитала на търговско дружество

Какви са начините за увеличаване на капитала на търговско дружество и кога е възможно да стане това? Изисквания: Първоначалният размер на капитала трябва да бъде изцяло внесен, тъй като кредиторите разчитат, че дружеството има налични активи, които го покриват; Увеличението трябва да е взето с решение на общото събрание на търговското дружество;