Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации от март, 2015

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски 24 Март 2015

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски. Предстои обнародването му в „Държавен вестник". Рубрика: Документи-данъци

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г. България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

НАП въвежда комплексно административно обслужване

НАП въвежда комплексно административно обслужване От 25. 03. 2015 г. се въвежда комплексно административно обслужване (КАО) в дейността на администрациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга. Национална агенция за приходите издава множество документи (в т.ч. различни видове удостоверения – за наличие или липса на задължения, за декларирани данни, за платени данъци и осигурителни вноски и др.), които са необходими на клиентите за целите на ползването на предоставяни услуги от други държавни и общински администрации.

Утвърдени са структуриран формат на информацията от е-регистър от ЗДДС и формат за подаване на справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС

Утвърдени са структуриран формат на информацията от е-регистър от ЗДДС и формат за подаване на справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС 18 Март 2015 Публукувани са: Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДС Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS) Заповед № ЗЦУ 286/17.03.2015 г. за утвърждаване на формата, структурата и валидационната схема на файла, с който се подава справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС Спецификации на XML схемата на файла за подаване на справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС