Пропускане към основното съдържание

ЦЕНИ

Фактори, които са определящи при договаряне на цената за счетоводно обслужване:


  • област на дейност – услуги, търговия, производство, строителство…;
  • правната форма – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел…;
  • пазар на опериране – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.;
  • наличие ли  липса на регистрация по ДДС;
  • брой обекти (магазини, офиси, складове и др.);
  • обем на документооборота месечно– брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени);
  • брой осигурени лица (вкл. работници);
  • задължение за финансов одит;
  • други специфични нужди и изсквания;
  • счетоводна база на прилагане- МСС, НСС.

Основни ценови пакети за счетоводно обслужване

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец
1 заето лице
2 заети
3 заети
до 39 документа
30 лева
40 лева50 лева
от 40 до 59 документа
40 лева
50 лева60 лева
от 60 до 79 документа
50 лева
60 лева
70 лева
от 80 до 99 документа
60 лева
70 лева
80 лева
от 100 до 119 документа
70 лева
80 лева
90 лева
над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Фирми, регистрирани по ДДС
Брой документи на месец
1 заето лице
2 заети
3 заети
без дейност
50 лева
60 лева
70 лева
до 19 документа
60 лева
70 лева
80 лева
от 20 до 29 документа
70 лева
80 лева
90 лева
от 30 до 39 документа
80 лева
90 лева
100 лева
от 40 до 49 документа
90 лева
100 лева
110 лева
от 50 до 59 документа
100 лева
110 лева
120 лева
от 60 до 69 документа
110 лева
120 лева
130 лева
от 70 до 79 документа
120 лева
130 лева
140 лева
от 80 до 89 документа
130 лева
140 лева
150 лева
от 90 до 99 документа
140 лева
150 лева
160 лева
от 100 до 109 документа
150 лева
160 лева
170 лева
от 110 до 119 документа
160 лева
170 лева
180 лева
над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Коментари

Популярни публикации от този блог

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет