Пропускане към основното съдържание

ЦЕНИ

Фактори, които са определящи при договаряне на цената за счетоводно обслужване:


  • област на дейност – услуги, търговия, производство, строителство…;
  • правната форма – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел…;
  • пазар на опериране – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.;
  • наличие ли  липса на регистрация по ДДС;
  • брой обекти (магазини, офиси, складове и др.);
  • обем на документооборота месечно– брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени);
  • брой осигурени лица (вкл. работници);
  • задължение за финансов одит;
  • други специфични нужди и изсквания;
  • счетоводна база на прилагане- МСС, НСС.

Основни ценови пакети за счетоводно обслужване

Цени за месечен абонамент за счетоводни услуги:

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец
1 заето лице
2 заети
3 заети
до 39 документа
30 лева
40 лева50 лева
от 40 до 59 документа
40 лева
50 лева60 лева
от 60 до 79 документа
50 лева
60 лева
70 лева
от 80 до 99 документа
60 лева
70 лева
80 лева
от 100 до 119 документа
70 лева
80 лева
90 лева
над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Фирми, регистрирани по ДДС
Брой документи на месец
1 заето лице
2 заети
3 заети
без дейност
50 лева
60 лева
70 лева
до 19 документа
60 лева
70 лева
80 лева
от 20 до 29 документа
70 лева
80 лева
90 лева
от 30 до 39 документа
80 лева
90 лева
100 лева
от 40 до 49 документа
90 лева
100 лева
110 лева
от 50 до 59 документа
100 лева
110 лева
120 лева
от 60 до 69 документа
110 лева
120 лева
130 лева
от 70 до 79 документа
120 лева
130 лева
140 лева
от 80 до 89 документа
130 лева
140 лева
150 лева
от 90 до 99 документа
140 лева
150 лева
160 лева
от 100 до 109 документа
150 лева
160 лева
170 лева
от 110 до 119 документа
160 лева
170 лева
180 лева
над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне
Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.