Пропускане към основното съдържание

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.
На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги. 
На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Задължителна регистрация

Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС).

Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. 


Облагаем оборот e сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

 1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС; 
 3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД. 
В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС. 
В случаите на чл. 107, ал. 3 от ЗДДС при определяне на облагаемия оборот се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността му в качеството на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър (чл. 73, ал. 4). 
Независимо от ал. 1 на чл. 96 от ЗДДС органът по приходите може да откаже да регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация. 

Регистрация по избор

 •   Регистрация по общия ред:

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).
 • Регистрация по вътреобщностно придобиване (ВОП): 
Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, има право да се регистрира по този закон по избор за вътреобщностно придобиване (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС).

 • Регистрация за дистанционни продажби:
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон, независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата-членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл. 100, ал. 3 от ЗДДС).

Не може да се регистрира, както по общия ред (по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС), така и по избор (на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС) лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по ЗДДС на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация (чл. 96, ал. 8, и чл. 100, ал. 4 от ЗЗДС, ДВ бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.). Тази забрана не важи за задължителните регистрации при доставки на стоки с монтаж и инсталиране, при ВОП и дистанционна продажба на стоки, както и за регистрация по избор за ВОП.

 • Регистрация по инициатива на органа по приходите 
В случай че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

Специфични случаи на регистрация

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране (чл. 97 от ЗДДС).

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице. 
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл. 97а от ЗДДС)

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. 
На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС, се смята за регистрирано и по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС и обратното.
За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. 
Лице, което е регистрирано на основание на чл. 97а от ЗДДС и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки (чл. 98 от ЗДДС).

На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба. 
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата, посочена в закона – 70 000 лева.

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване(чл. 99 от ЗДДС).

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева. 
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон. 
В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз. 
Лице, което е регистрирано на основание ВОП и за което възникнат основания за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Процедура за регистрация

Регистрацията се извършва като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подаде в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец.

Заявлението се подава:

 • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
 • от акредитиран представител по чл. 135;
 • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. 

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. 


Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато: 

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.).
В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. 


В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката по чл. 101, ал. 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.
Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Дата на регистрацията.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при:
 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;
 • е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Специфични случаи на регистрация.Задължителна регистрация в резултат на преобразуване (чл. 132 от ЗДДС).


Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:

 • Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон;
 • Извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.
Дата на регистрация в посочените случаи е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. 

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. 

Съгласно §34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната (чл. 133 от ЗДДС).

На регистрация по ЗДДС подлежи:
 • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
 • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор. 
Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред).

Регистрацията се извършва в ТД на НАП София (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.).

Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г). 

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона. 

При прекратяване на лицето - акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител (чл. 133, ал. 4 от ЗДДС). 


Според чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.):
 • Когато лице по ал. 1 и 2 на чл. 133 от ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага.
 • Органът по приходите може да регистрира по реда на чл. 102 от ЗДДС и лице, което отговаря на условията на чл. 133, ал. 1 и 2 от същия закон, включително когато е подало в срок заявление за регистрация, но не е определило акредитиран представител.
 • Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз (чл. 152 от ЗДДС).

Право да се регистрира по този ред има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:  
 1. осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка; 
 2. не е установено на територията на Европейския съюз; 
 3. не е длъжно да се регистрира за целите на ДДС на друго основание на територията на страната или на територията на друга държава членка.

Специфични правила за регистрация.

 • Лицата подават по електронен път пред ТД на НАП София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация.
 • Реквизитите, формата и начинът на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на интернет страницата на НАП. 
 • ТД на НАП - София в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията. 
 • За дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

Процедура за регистрация

Регистрацията се извършва като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подаде в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец. 
Заявлението се подава:
 • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец; 
 • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация; 
 • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса; 
 • от акредитиран представител по чл. 135; 
 • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. 
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. 
В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. 


Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато:   

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред; 
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон; 
 • лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения; 
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване; 
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.).
В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. 

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. 


В срок 7 дни от приключване на проверката по чл. 101, ал. 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията. 

Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация. 

Дата на регистрацията.За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация. 

Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при: 
 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; 
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество; 
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните; 
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон; 
 • е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Специфични случаи на регистрация.

Задължителна регистрация в резултат на преобразуване (чл. 132 от ЗДДС).

Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на: 
 • Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; 
 • Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон; 
 • Извършване на непарична вноска в търговско дружество; 
 • Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.
Дата на регистрация в посочените случаи е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. 
Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. 
Съгласно §34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон. 

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната (чл. 133 от ЗДДС).

На регистрация по ЗДДС подлежи:
 • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор. 
 • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред). 


Регистрацията се извършва в ТД на НАП София (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.). 
Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г). 
Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона.
При прекратяване на лицето - акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител (чл. 133, ал. 4 от ЗДДС). 


Според чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.):
 • Когато лице по ал. 1 и 2 на чл. 133 от ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага. 
 • · Органът по приходите може да регистрира по реда на чл. 102 от ЗДДС и лице, което отговаря на условията на чл. 133, ал. 1 и 2 от същия закон, включително когато е подало в срок заявление за регистрация, но не е определило акредитиран представител. 
 • · Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз (чл. 152 от ЗДДС). 

Право да се регистрира по този ред има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:
 1. осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка; 
 2. не е установено на територията на Европейския съюз; 
 3. не е длъжно да се регистрира за целите на ДДС на друго основание на територията на страната или на територията на друга държава членка.

Специфични правила за регистрация.

 • Лицата подават по електронен път пред ТД на НАП София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация.
 • Реквизитите, формата и начинът на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на интернет страницата на НАП. 
 • ТД на НАП - София в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията. 
 • За дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

Отказ от регистрация

Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения 
Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице: 
 • което има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения; 
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване. 
 • Предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от лицето, когато в същия срок не е възложена ревизия (§38 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация (чл. 74 от ЗДДС)


Регистрирано лице по чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 , чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. 


Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия: 
 1. налице са изискванията на чл. 69 и 71; 
 2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
 3. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.
Регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия: 
 1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон; 
 2.  услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон; 
 3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 
 4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1; 
 5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.

Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация по този закон; 
 • правото се упражнява се през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.
На основание §28 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.) регистрационният опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява по реда, предвиден в този закон.

Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация (чл. 76)

Регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 (при дерегистрацията му), които са налични към датата на последващата му регистрация.
Това право възниква, когато са налице едновременно следните условия: 
 1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1;
 2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите; 
 3. с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69;
 4. активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.
В случаите при дерегистрация по чл. 176 и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период (чл. 111, ал. 2, т. 5) регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството след датата на дерегистрацията му, които са налични към датата на последващата му регистрация. 
Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия: 
 1. налице са изискванията на чл. 69 и 71; 
 2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата; 
 3. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

Възникване и упражняване на правото на приспадане на начислен данък при дерегистрация и последваща регистрация на лицето

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на повторната регистрация по този закон; 
 • правото на приспадане се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък. 
 • На основание §28 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.).
Регистрационният опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява по реда, предвиден в този закон (§28 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.).


Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от ЗДДС (в случаите на недоставка на стока или услуга в резултат на: 

 1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; 
 2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон; 
 3. извършване на непарична вноска в търговско дружество; 
 4. преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните).
Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис на получените стоки и услуги като същият се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 45-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от Закона в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ, включен в описа, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период. 

Правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни, ако описът е подаден след 30-дневния срок.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю

9-те най-големи грешки в CV-то, които „убиват” шансовете за интервю Автор: Яница Бояджиева Вероятно сте писали и пренаписвали CV-то си толкова много пъти, че вече мислите, че знаете всички клопки, които „убиват” шансовете за интервю.

Правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута.

Правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута. В ДВ бе обнародвана промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), която касае прага за плащания в брой. Според тази промяна максималната сума, която може да се плаща в брой вече е 10 000 лева,а не както до сега 15 000 лв. Промяната влиза в сила от 1 януари 2016 г. Целта на всичко това е постигане на ограничение за развитието на сивия сектор в икономиката на страната, като максимално се изкарат на светло реалните обороти от стопанска.