Пропускане към основното съдържание

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МАЙЧИНСТВО НА БАЩАТА

Кодексът на труда дава възможност, отпускът за бременност, раждане и осиновяване на дете, да бъде ползван от бащата/осиновителя (по-надолу, посочван като бащата) на детето вместо от майката/осиновителката (по-надолу, посочвана като майката). Поставени са обаче условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може обезщетението, за бременност и раждане, да бъде изплащано на бащата. В тази статия ще се опитам да внеса яснота в процедурата по „прехвърляне‘‘ на майчинството от майката на бащата.


На първо място разбира се, са условията за придобиване на правото на обезщетение и ползване на отпуск от бащата. Първото условие е детето да е навършило 6-месечна възраст и майката да е съгласна отпускът да се ползва от бащата. Необходимо е също бащата да работи по трудово правоотношение и работодателят да му е разрешил ползването на отпуск по реда на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Разрешението на отпуск от работодателя става на основание подадена от бащата молба за разрешаване на отпуск, към която бащата трябва да приложи писменото съгласие на майката. Работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск, но формално се изисква издаването на заповед за разрешаване на ползването му. Следващото условие е бащата на детето да бъде осигурен за риска‚ общо заболяване и майчинство (ОЗМ)‘‘, към началото на разрешения отпуск както и, да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за риска ОЗМ.

След разрешаването на отпуск на бащата, той следва да попълни и да предаде на своя работодател набор от документи, които работодателят да представи в НОИ, за изплащане на обезщетение за бременност и раждане от държавното обществено осигуряване. Първият документ е заявление-декларация за изплащане на обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по образец – приложение 14 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване(наредбата). Към декларацията се представят също заверено, от осигурителя на бащата, копие от заповедта за разрешаване на отпуск, а също и заверено копие на акта за раждане на детето, когато то не е български гражданин или чужд гражданин с издаден ЕГН. Към декларацията се представя и декларация за изплащане на обезщетението по образец, приложение 7 към наредбата, за банковата сметка, по която НОИ ще превежда паричното обезщетение. Банковата сметка може да бъде разплащателна или спестовна, но задължително лична, на бащата, и в български лева. Когато бащата работи при повече от един работодател или е осигурен за риска ОЗМ на повече от едно основание при един и същ работодател, той следва да представи този комплект на декларации и приложения пред всеки работодател или за всяко от основанията при един и същ работодател.

За да бъде изплатено обезщетение от ДОО на бащата обаче, е необходимо да бъдат изпълнени и още няколко условия, наличието на които бащата на детето декларира в заявление-декларацията – приложение 14 към наредбата:
- Детето да е живо и да не е дадено за осиновяване;
- Детето да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
- Детето да не е настанено в семейство на близки или роднини или в приемно семейство по реда на чл. 26 от закона за закрила на детето;
- Бащата да не е лишен от родителски права и родителските му права да не са ограничени;
- Правоотношението на майката да не е прекратено.
Георги Димитров
Управляващ съдружник, обработка на заплати
Kreston BulMar
Срокът за изплащане на обезщетението на бащата, както е видно и от наименованието на декларацията, е до 410 календарни дни, 135 от които се ползват от майката на основание издадени болнични листове за бременност и раждане. 410-те календарни дни започват да текат от началото на първия болничен лист за бременност, който се издава на майката 45 календарни дни преди определения термин за раждане. На практика обезщетението се изплаща на бащата за периода, от навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410-те календарни дни или до навършване на една година на детето.

Изчисляването на размера на обезщетението, изплащано на бащите, става по същия ред, както и изчисляването на обезщетението за майките. Дневното парично обезщетение за периода от 6 месеца до 410 календарни дни се изчислява в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход на бащата за 24 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е началото на разрешения отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда. Размерът на обезщетението не може да бъде по-голям от среднодневно нетното възнаграждение на бащата за същия период (24 месеца), както и не може да бъде по-малък от дневната минимална работна заплата за периода.

Необходимо е да подчертая, че за времето на ползване на отпуска от бащата, отпускът на майката се прекъсва. В този случай е налице промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение на майката, за което тя е длъжна да подаде декларация за промяна в обстоятелствата – приложение 12 към наредбата, в тридневен срок от настъпване на декларираните обстоятелства. Декларацията се предоставя в НОИ от работодателя на майката, в тридневен срок от получаване на декларацията от нея.

Източник: Бизнес клуб

Коментари

  1. След, като се прехвърли майчинството на бащата, след 6 -тия месец, възможно ли след един месец майката да оттегли съгласието си за прехвърляне на майчинството и да поиска отново да се върне в майчинство.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.