Пропускане към основното съдържание

Интрастат. Прагове 2015 г.Какво е Интрастат?

Системата „Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешно - об­щностни изпращания и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декла­рации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

Праговете за деклариране за 2015 г. съгласно Заповед РД 07-324/21.10.2014г. на Председателя на НСИ са:
За поток пристигания -370 хил. лв.
за поток изпращания - 220 хил. лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2015 г. съгласно горната заповед са:
за поток изпращания - 10 600 хил. лв.
за поток пристигания – 5 300 хил. лв.

Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв.

Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат, в зависимост от периода на възникване на задължението.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за дадената година.

Какви документи се подават?

Интрастат операторите са задължени да подават своята месечна Интрастат декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку­що задължение са задължени да подадат Интрастат декларация за първия ре­ферентен период до 20-то число на месеца, следващ този период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на следващия месец.

Как се подават Интрастат - декларациите?

Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може да бъде направено през Интернет страницата на НАП.

При техническа невъзможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени с Писмо за възникнала техническа невъзможност.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.