Пропускане към основното съдържание

Платеният отпуск от 2014 г. важи до края на 2016 г.

Новини


До 31 декември всички фирми трябва да направят график за ползването на платения годишен отпуск през 2015 г. В списъка задължително се включват основните и допълните почивни дни, припомнят от Главната инспекция по труда. Графикът се допълва през годината за служители, които са отсъствали от работа при съставянето му или са постъпили във фирмата след това.

В графика могат да се включат и всички останали от предишни години дни, които не са погасени по давност. В Кодекса на труда е записано, че отпускът трябва да се взема в годината, за която се полага. Въпреки това законът ви дава право да ползвате стари дни, но не по-късно от две години след края на годината, за която са се полагали. Например можете да вземете почивните дни от 2014 г. до 31 декември 2016 г. Това правило не важи за невзетите дни, които са отпреди 2009 г.


Целият стар отпуск може да се използва до изтичане на давността, дори и дните да не са прехвърлени по законовия ред за следващата година. Причината, поради която са останали неизползвани, също няма значение, обясни Главната инспекция по труда. Затова работодателят е длъжен да има списък за всички непогасени по давност дни отпуск, а не само за отложените по законовия ред.

При прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да плати обезщетение за целия неизползван платен годишен отпуск, непогасен по давност. Това важи и за дните, които не са прехвърлени по предвидения от закона ред, пише Главната инспекция по труда.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.