Пропускане към основното съдържание

Деклариране на корпоративния данъкДекларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване.

Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Срокове за деклариране и плащане
  • До 31-и март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
  • До 31-и март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Кой подава годишната данъчна декларация?

Данъчно задължените лица или техен упълномощен представител.

Къде се подава декларацията?
- попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,
- попълните и потвърдите в потребителския си профил в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет“.

Отстъпка

Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31-и март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.