Пропускане към основното съдържание

Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. влeзe в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Дължимият данък за данъчния период се внася от данъчно задължените лица в срок до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се дължи в приход на републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по регистрацията им.

Данъчната декларация за предходното календарно тримесечие се подава от застрахователите в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии

Регистрацията на данъчния представител, а в случаите, когато не е определен данъчен представител от застрахователя по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането, работещ при условията на свободата на предоставяне на услуги, се извършва по реда на чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от същия кодекс въз основа на първата подадена данъчна декларация.

Данъчно задължени лица са:


  • Застрахователи, регистрирани като акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по реда на Кодекса за застраховането.
  • Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
  • Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона. Освободени от облагане застрахователни премии са застрахователните премии по договорите за презастраховане и ретроцесия, застраховка „Живот“ и рента, женитбена и детска застраховка, застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, постоянна здравна застраховка, изкупуване на капитал, допълнителна застраховка, товари по време на международен превоз, застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива, застраховките на товари при международен превоз.

Данъчното събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор.

При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период.

Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премиипрез данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.