Пропускане към основното съдържание

Възражение за давност

Приложение № 27 към чл. 104а,  ал. 1

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ТД на НАП

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИЛНИЯ РЕЖИМ

Входящ №                   /                   г.

ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪКВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТПопълва се от приходната администрация
А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице

Идентификационен номер по ДДС
BG


Раздел А: Настоящото искане подавам за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а от ЗДДС):

Раздел Б: Отговарям на условията за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС)


Раздел В: Приложени документи

Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия месец
Друг документ:
_____________________________________________________________________
Друг документ:
_____________________________________________________________________

Долуподписаният
_____________________________________________________________________

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: __Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.