Пропускане към основното съдържание

Трудов договор

Т Р У Д О В Д О Г О В О Р№… /…………г.

Днес, …………………. г. в гр./с …………………..., област …………………….., община ……………………. между:

..............................................................................................................................................................................

/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /

със седалище и адрес на управление ................................................................................................................. ,

регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на ………………, номер от НДР …………………, ЕИК по БУЛСТАТ …………………….., представлявано от .................................................................................................................

– ..................................................... с ЕГН …………………………

от една страна, наричан/а/ за краткост в договора РАБОТОДАТЕЛ и
..............................................................................................................................................................................
/ трите имена по документ за самоличност /
от друга страна, наричан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

с ЕГН: …………………………, местоживеене: гр./с. ……………………, ……………………………………….., община: ……………….., п.к. …………., лична карта №: …………………………, изд. на ………………., от МВР …………………….., oбразование: ………………………………., специалност: ………………………………………, диплома №: ………………., издадена от ……………………………………………………, трудов стаж: ………………...

на основание: ………………………………………………………, се сключи настоящият трудов договор:

I. Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема:

1. Да изпълнява в …………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД ……………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор;

2. При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане ……………………………….. и с допълнително възнаграждение ….% за всяка година трудов стаж.

II. Работодателят е длъжен:

1. Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/ ежемесечно;

2. Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО;

3. Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата;

4. Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/.

III. Работникът /Служителят/ е длъжен:

1. Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина;

2. Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика;

3. Да опазва поверените му технически средства;

4. Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.

IV. Работникът /Служителят/ има право на ……… работни дни платен годишен отпуск съгласно чл. 155 от КТ.

V. Срокът на настоящия трудов договор е ……….

VI. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е 30 дни.

VII. За неуредени в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

VIII. Работникът /Служителят/ се задължава да постъпи на работа на ………………….г.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


РАБОТОДАТЕЛ: ................................................... РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/: ................................

/ подпис и печат / / подпис /

IX. Днес, ………………….г. получих:

1. Оригинал от настоящия трудов договор, подписан от двете страни;

2. Копие на уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП;

3. Длъжностна характеристика.Отдел “Човешки ресурси”: ................................ .................. РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ..................................

/ подпис /                                                                                                  / подпис /Работникът /Служителят/ постъпи на работа на ........................... г.Отдел “Човешки ресурси”: ................................................... РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ................................

/ подпис /                                                                                                 / подпис /

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.