Пропускане към основното съдържание

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения?

Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа).

Как се определя дължимият авансов данък?

Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се изчислява, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните задължителни осигурителни вноски, както и с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, ако се ползва такова и с данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя.

Подава ли се декларация за авансово удържания данък?

Да. Задължението е на работодателя.

Чие е задължението за внасяне на данъка?

На работодателя. Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

Кога се внася авансово удържания данък?

Месечно. Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Какъв документ издава работодателят за удържания авансов данък?

Работодателят задължително издава и предоставя на работника (служителя) служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
  • трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината(образец 2);
  • доходът е от правоотношение със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери (образец 2);
  • не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година (образец 2);
  • удържането (възстановяването) на данък (по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ) не е извършено до 31 януари на следващата година(образец 1). В останалите случаи служебната бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение при поискване от страна на работника/служителя.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет