Пропускане към основното съдържание

Регистърът БУЛСТАТ става електронен

От 2016 г. регистърът БУЛСТАТ става електронен. 

Директорът на Агенцията по вписванията Елена Маркова съобщи, че за първи път се въвежда цялостна електронизация на процеса по регистриране. По този начин всички подлежащи на регистрация имат възможност да подадат документите си от компютър, удостоверявайки своята самоличност чрез електронен подпис.


Справките в регистъра също ще се извършват напълно електронно, но личните данни ще бъдат заличени. Новите функционалности на регистъра БУЛСТАТ ще започнат да работят след като влязат в сила измененията в закона.

Облекчена ще бъде още процедурата за участниците в обществените поръчки. Освен това възложителите ще имат възможност сами да изготвят справка в регистъра БУЛСТАТ за всички участници в процедурата. С новата система всеки регистриран в БУЛСТАТ ще разполага със свое електронно досие, пише БТА.

От Агенцията по вписванията призоваха всички, желаещи да направят справка в Търговския регистър или в новата система на БУЛСТАТ, да го правят през Интернет, а не да ходят до всеки от офисите на агенцията.

източник: pariteni.bg

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.