Пропускане към основното съдържание

Обезщетения при трудоустрояване

Работодателят ми ме трудоустрои на подходяща за здравословното ми състояние работа по предписание на здравните органи. Получавам заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение.

trudoustroqvaneКога имам право на обезщетение при трудоустрояване?

Когато заедно са налице следните три условия:
 • Осигурен съм за:
 1. общо заболяване и майчинство и имам минимум 6 месеца осигурителен стаж. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж отпада, ако не съм навършил 18 г., но работя;
 2. трудова злополука и професионална болест, когато трудоустрояването ми е вследствие на трудова злополука или професионална болест. В тези случаи продължителността на осигурителния стаж е без значение.
 • Имам болничен лист за трудоустрояване, издаден от компетентните здравни органи – лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК.
 • Получавам по – ниско трудово възнаграждение, от това, което съм получавал преди трудоустрояването.

Какво трябва да направя?

 • Представям издадения ми болничен лист на работодателя си.
 • Попълвам Декларация за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи (приложение 7), в която посочвам данните за личната си банкова сметка, по която да ми бъде преведено обезщетението от НОИ.
Важно! Работодателят ми има задължението да внесе необходимите документи в съответното Териториално поделение на НОИ.
Важно! Здравният орган, издал ми болничния лист, има задължението да изпрати данните от него по електронен път до Регистъра на болничните листове към НОИ.

Начин и срокове за изплащане на обезщетението:

Обезщетението ми се изплаща на посочената от мен лична банкова сметка в срок от 15 дни.

Размер на обезщетението:

Размерът на дневното парично обезщетение при трудоустрояване  е разлика между:
 • полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, които предхождат месеца на трудоустрояването, и
 • получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.
Важно! Ако среднодневното ми брутно трудово възнаграждение преди трудоустрояването е по-голямо от  среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, то при изчислението се използва среднодневният размер на максималния месечен осигурителен доход.
Пример: Размерът на брутното ми трудово възнаграждение е различен всеки месец. За да изчисля размера на среднодневното си брутно трудово възнаграждение за 18-те месеца преди трудоустрояването, трябва да събера брутните си възнаграждения за тези 18 месеца и сбора да разделя на общия брой на работните си дни за този период. За улеснение в дадения пример приемам, че всеки месец съм получавал еднакво възнаграждение – 950 лв. и че във всеки месец имам еднакъв брой работни дни – 20. Така среднодневното ми възнаграждение е равно на 18 м.* 950 лв. разделено на 18 м.*20 р. дни. Получава се 47,50 лв.
В месеца след трудоустрояването възнаграждението ми е 650 лв. Среднодневното ми брутно трудово възнаграждение е 650 лв. /20 р. дни = 32,50 лв. Размерът на дневното ми обезщетение при е 47,50 лв. – 32,50 лв. = 15 лв. За целия месец – умножавам размера на дневното обезщетение по броя на работните дни и получавам 300 лв.
Възможно е да съм работил по – малко от 18 месеца до деня на трудоустрояването. В този случай размерът на обезщетението е разлика между:
 • среднодневното ми брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, и
 • получаваното от мен среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването

За какъв период ми се изплаща обезщетението?

Обезщетението ми се изплаща за времето на трудоустрояването, но не за повече от 6 месеца, когато съм трудоустроен поради:
 • общо заболяване;
 • трудова злополука;
 • професионална болест.


В случай че настъпят промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението (например имам нова банкова сметка), имам задължение в срок от 3 работни дни да уведомя за това своя работодател. Заедно с това попълвам Декларация за обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (приложение 12).

Справка относно представените от работодателя ми документи в НОИ и изплатените ми обезщетения мога да направя на сайта на НОИ.

Важно! Ако работодателят ми не изпълни предписанието на здравните органи и не ме трудоустрои на подходяща работа или при подходящи условия на труд, имам право да искам обезщетение от него. То е в размер на брутното ми трудово възнаграждение за периода от деня на получаване на предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Източник: http://pravatami.bg/

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант   Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.

Примерен правилник за документооборота

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА .............................. Вътрешните правила за документиране на стопанските операции в дружеството са разработени въз основа на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане ЗДДС и изискванията на Националните счетовдни стандарти. Те обхващат общите и специфични изисквания при документиране на стопанските операции, както и правила за съставяне, оформяне, движение и съхраняване на първичните и вторични счетоводни документи.