Пропускане към основното съдържание

Обезщетения при трудоустрояване

Работодателят ми ме трудоустрои на подходяща за здравословното ми състояние работа по предписание на здравните органи. Получавам заплата, но заедно с това в определени случаи имам право на обезщетение.

trudoustroqvaneКога имам право на обезщетение при трудоустрояване?

Когато заедно са налице следните три условия:
 • Осигурен съм за:
 1. общо заболяване и майчинство и имам минимум 6 месеца осигурителен стаж. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж отпада, ако не съм навършил 18 г., но работя;
 2. трудова злополука и професионална болест, когато трудоустрояването ми е вследствие на трудова злополука или професионална болест. В тези случаи продължителността на осигурителния стаж е без значение.
 • Имам болничен лист за трудоустрояване, издаден от компетентните здравни органи – лекуващ лекар/ Лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ ТЕЛК/ НЕЛК.
 • Получавам по – ниско трудово възнаграждение, от това, което съм получавал преди трудоустрояването.

Какво трябва да направя?

 • Представям издадения ми болничен лист на работодателя си.
 • Попълвам Декларация за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи (приложение 7), в която посочвам данните за личната си банкова сметка, по която да ми бъде преведено обезщетението от НОИ.
Важно! Работодателят ми има задължението да внесе необходимите документи в съответното Териториално поделение на НОИ.
Важно! Здравният орган, издал ми болничния лист, има задължението да изпрати данните от него по електронен път до Регистъра на болничните листове към НОИ.

Начин и срокове за изплащане на обезщетението:

Обезщетението ми се изплаща на посочената от мен лична банкова сметка в срок от 15 дни.

Размер на обезщетението:

Размерът на дневното парично обезщетение при трудоустрояване  е разлика между:
 • полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, които предхождат месеца на трудоустрояването, и
 • получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването.
Важно! Ако среднодневното ми брутно трудово възнаграждение преди трудоустрояването е по-голямо от  среднодневния размер на максималния месечен осигурителен доход, то при изчислението се използва среднодневният размер на максималния месечен осигурителен доход.
Пример: Размерът на брутното ми трудово възнаграждение е различен всеки месец. За да изчисля размера на среднодневното си брутно трудово възнаграждение за 18-те месеца преди трудоустрояването, трябва да събера брутните си възнаграждения за тези 18 месеца и сбора да разделя на общия брой на работните си дни за този период. За улеснение в дадения пример приемам, че всеки месец съм получавал еднакво възнаграждение – 950 лв. и че във всеки месец имам еднакъв брой работни дни – 20. Така среднодневното ми възнаграждение е равно на 18 м.* 950 лв. разделено на 18 м.*20 р. дни. Получава се 47,50 лв.
В месеца след трудоустрояването възнаграждението ми е 650 лв. Среднодневното ми брутно трудово възнаграждение е 650 лв. /20 р. дни = 32,50 лв. Размерът на дневното ми обезщетение при е 47,50 лв. – 32,50 лв. = 15 лв. За целия месец – умножавам размера на дневното обезщетение по броя на работните дни и получавам 300 лв.
Възможно е да съм работил по – малко от 18 месеца до деня на трудоустрояването. В този случай размерът на обезщетението е разлика между:
 • среднодневното ми брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, и
 • получаваното от мен среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването

За какъв период ми се изплаща обезщетението?

Обезщетението ми се изплаща за времето на трудоустрояването, но не за повече от 6 месеца, когато съм трудоустроен поради:
 • общо заболяване;
 • трудова злополука;
 • професионална болест.


В случай че настъпят промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението (например имам нова банкова сметка), имам задължение в срок от 3 работни дни да уведомя за това своя работодател. Заедно с това попълвам Декларация за обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (приложение 12).

Справка относно представените от работодателя ми документи в НОИ и изплатените ми обезщетения мога да направя на сайта на НОИ.

Важно! Ако работодателят ми не изпълни предписанието на здравните органи и не ме трудоустрои на подходяща работа или при подходящи условия на труд, имам право да искам обезщетение от него. То е в размер на брутното ми трудово възнаграждение за периода от деня на получаване на предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Източник: http://pravatami.bg/

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет