Пропускане към основното съдържание

Кои доходи са необлагаеми?

За да се издържам, аз получавам доходи от различни места и на различни основания – заплати, стипендии, обезщетения, успешни сделки. В голяма част от случаите аз дължа данък върху получения доход и накрая сумата, която остава за мен, не е толкова голяма колкото си я представях. Но има доходи, при които аз не дължа данък в качеството си на физическо лице.
Кои доходи са необлагаеми?
Доходи, придобити през данъчната година от продажба или замяна на недвижими имоти:

– един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването на имота от мен и датата на продажбата или замяната му са изминали повече от 3 години;

– до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването на имотите от мен и датата на продажбата или замяната им са изминали повече от 5 години.

За дата на придобиване на дохода се смята датата на:
плащането – при плащане в брой или по банков път;
получаването на дължимото – за непаричен доход;
прехвърляне на правата или имуществото – за доход от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество;
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

– пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година (включително трамваите, тракторите и самоходните машини);

– произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

– акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

– движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци т.е тук става въпрос за продадажба от моя страна на скрап, боклуци, хартия, найлон или други отпадъчни материали, като за целта фирмата трябва да бъде лицензиран изкупвач на скрап и други отпадъчни материали;
лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за ЕИП;
лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане; Примерно, едно лице ми дължи определена сума, но не ми я връща. Поради това завеждам иск срещу него в съда, но искам от съда да бъде присъдена не само сумата, но и лихвите за забава от страна на длъжника. След като ми изплати сумите, аз не трябва да плащам данък върху лихвата върху задължението.
доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина; т.е. , в този случай става въпрос за обезщетения, които получавам от НОИ за безработица, майчинство, трудова злополука, болест или друго;
доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, включително и такива от инвестиции със средства в съответните фондове;
присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт;
обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;
обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;

Това е в случаите, когато имотът ми е отчужден от държавата (ще строят магистрала, детска градина, училище) и държавата ми изплаща определена сума.
застрахователни обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
помощи от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;

Тук става въпрос за дарения, които може да съм получил от благотворителни организации под формата на пари или някакви други вещи (храна, дрехи или друго).
помощи и добавки от социално подпомагане: социални добавки или социална пенсия при инвалидност, детски надбавки, обезщетения за безработица;
стипендии, получени за обучение в страната и в чужбина;
парични суми и подаръци, получени от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели;
получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри и лотарийни игри;
доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Източник: http://pravatami.bg/

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет