Пропускане към основното съдържание

Членствени права и задължения на съдружниците в ООДСитуацията: Пълен напред към финансовия просперитет!


И аз като всеки един човек се искам да постигна финансово благосъстояние и поради тази причина съм склонен да рискувам и да се впускам в различни начинания. Такова начинание е и участието в търговско дружество. Но, преди да се хвърля в дълбоката вода на търговските сделки, е добре да знам какви са правата ми като съдружник в Дружество с ограничена отговорност (ООД). Условно, мога да ги разделя на две групи:Неимуществени права:


Неимуществените права са такива, от които аз не черпя директно финансова изгода. Те са свързани главно с управлението на дружеството и вземането на решения за дейността му. Такива права са:
 • да участвам в управлението на дружеството, т.е. да получа покана и да присъствам на Общото събрание на дружеството, както и да гласувам при вземане на решения от него. 


Трябва да получа поканата най-рано 7 дни преди провеждане на събранието. Тя трябва да съдържа дневния ред, т.е. въпросите, които ще бъдат разглеждани (напр. изменение на дружествения договор, приемане на годишен отчет, откриване и закриване на клонове, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, прекратяване и др.), за да се запозная с тях. Гласовете ми в общото събрание зависят от това какъв дял от капитала на дружеството притежавам, като ако съм възпрепятстван и не мога да присъствам лично на самото събрание, мога да гласувам и чрез представител, но само ако съм му дал изрично пълномощно.


Важно! Заедно с други съдружници, с които дяловете ни са над 1/10 от капитала на дружеството имам право да искам от управителя да свика общото събрание. Ако той не изпълни нашето искане, в срок от 2 седмици, ние, които сме поискали свикването, имаме това право.
 • да бъда избиран за управител от общото събрание; 
 • да бъда осведомяван за хода на дружествените дела (кое, кога, как) и да преглеждам по всяко време книжата на дружеството; 
 • да предявя иск пред Окръжния съд по седалище на дружеството за отмяна на решение на Общото събрание, ако смятам, че това решение противоречи на закона или устава на дружеството; 
 • да предявя иск пред Окръжния съд по седалище на дружеството, когато смятам, че членствените ми права са нарушени от органите на дружеството, напр. не съм допуснат до гласуване на решение на общото събрание; 
 • заедно с други съдружници да искам прекратяване на дружеството при важни причини за това, напр. извършване на незаконна дейност или дейност, която противоречи на устава; 
 • да напусна дружеството, като в този случай съм длъжен да направя писмено предизвестие най – малко 3 месеца преди това. 
Имуществени права:


Имуществените права ми носят пряко финансова изгода, те ми позволяват да се разпореждам с моя дружествен дял, както и да получавам финансови ползи от това, че съм съдружник.
 • да получа част печалбата, реализирана от дружеството, съразмерно с дяла, притежаван от мен в капитала на дружеството, освен ако няма друга уговорка. Важно! Ако напусна дружеството имам право на паричната равностойност на своя дял. 
 • мога да прехвърля дружествения си дял на друг съдружник без ограничения, а на трето външно лице, само при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. За прехвърлянето сключваме договор, като подписите ни трябва да бъдат нотариално заверени и договорът да бъде вписан в търговския регистър. 
 • да получа определена сума пари (т.нар. ликвидационен дял) при прекратяване на дружеството, като размерът на тази сума е пропорционален на делът ми в капитала. Например ако дружеството ми има капитал 1 000,00 лв. и моят дял е 500,00 лв., това означава, че при напускане на дружеството аз имам право да получа стойността на половината от цялото имущество на дружеството, а не просто 500,00 лв., тъй като стойността на имуществото най-често надхвърля капитала. 
Задължения като съдружник в ООД:


Членството в ООД за мен освен с права, е свързано и с редица задължения (за поведение или действие от моя страна, парични и непарични):
 • да направя своята дялова вноска в капитала на дружеството. Ако не изпълня това свое задължение, Общото събрание трябва да ми определи допълнителен срок, като той не може да бъде по-кратък от 1 месец и ако и тогава не направя вноската, се считам за автоматично изключен. 


Важно! За направената от мен дялова вноска ми се издава удостоверение. Освен в пари, мога да направя и своята дялова вноска в капитала и под формата на непарична вноска(напр. недв. имот, вземане). Тя се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице в Агенцията по вписванията.
 • с решение на Общото събрание с цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства мога да бъда задължен да направя допълнителна парична вноска за определен срок. Мога да се освободя от това задължение, ако съм гласувал против това решение. В този случай мога в срок от 1 месец от решението да прекратя участието си в дружеството. 
 • когато притежавам дружествения дял заедно с други лица, съм задължен да упражнявам правата по него съвместно с тях. 
 • да оказвам съдействие в дейността на дружеството и да изпълнявам решенията на Общото събрание, като за неизпълнението на тези задължения мога да бъда изключен от Общото събрание след писмено предупреждение. 


(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)


Източник: http://pravatami.bg/

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет