Пропускане към основното съдържание

Надбавките за второ и трето дете се вдигат


Това ще стане с промяна в Закона за семейното подпомагане.

Надбавките за второ и трето дете ще се вдигнат, за да се насърчи раждаемостта. Това обяви вицепремиерът и министър на социалната политика Ивайло Калфин през уикенда. Това ще стане с промяна в Закона за семейното подпомагане.

Предвижда се добавките за едно дете да станат 30 лв., за второ - 80 лв., а тридетните родители да получат 130 лв. За всяко следващо дете ще се дават по 20 лв., така че при 4 деца ще се вземат общо 150 лв.

Досега за едно дете се полагаха 35 лв., за две - 50 лв., а за следващите по 35 лв. Тази седмица поправките ще бъдат качени на сайта на социалното министерство за публично обсъждане.

Правителството ще предприеме и мерки срещу ранната раждаемост. "Практиката деца да раждат деца трябва да отпадне", е категоричен Калфин. За това ще се разчита основно на здравните медиатори.

Предвижда се още родителите на непълнолетни майки да не получават детски добавки. Това ще стане с изменения в Закона за семейните помощи за деца. В момента детски могат да получават както майката на малолетната, родила дете, така и тя самата.

За майките студентки получаваната помощ при раждане ще се раздели на две и втората част ще се получава след представяне на бележка за заверен семестър. Целта е да се сложи край на злоупотребите, при които бременните се записват в университет само за да получат парите, след което не се връщат на учебната скамейка. В момента студентките майки получават накуп 2800 лв.
Източник:в. СЕГАСнимки:sxc.hu

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет