Пропускане към основното съдържание

Изпълнение на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с построяването на навес на селскостопански прикачен инвентарДружество е регистриран земеделски производител (ЗП) с предмет на дейност производство на непреработена растителна селскостопанска продукция. 3П не е получател на друга финансова помощ от националния бюджет или ЕС.

Дружеството е подало ГДД за 2014 г. по чл. 92 от ЗКПО, в която е декларирало печалба и преотстъпен корпоративен данък в размер на 21 430.00 лв.

„X” ООД придобива сграда по стопански начин, като построената сграда, според удостоверение за въвеждане в експлоатация №…../…...2015 г., издадено от общ. O, представлява „Навес на селскостопански прикачен инвентар”. Посочва се още, че сградата е с отчетна стойност 573 931,87 лв. и е предназначена за производствена и селскостопанска дейност.За строежа на сградата са наети фирми - изпълнители за извършване на строително-монтажни работи (СМР). Изготвени са приемо-предавателни протоколи за приемане/предаване на извършените СМР. Издадените фактури от доставчиците са платени по банков път.

Разходите, извършени за навеса, са заведени по сметка 613/1 и съответно след завършване на обекта са прехвърлени в сметка 203 –Сгради.

Персоналът, нает по трудови правоотношения в дружеството, не е участвал в строително - монтажните дейности.

Навесът е на територията на предприятието, т.e на собствена земя, съгласно документите за собственост.


Счита ли се придобиването на навес на селскостопански инвентар за инвестиция, съответстваща на необходимите условия за преотстъпване на корпоративен данък?


По силата на чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък се предоставя на данъчно задължени лица, регистрирани земеделски производители, в размер до 60 на сто за данъчната им печалба от дейност по производството на непреработена растителна и животинска продукция.

В разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от същия закон е регламентирано, че корпоративният данък се преотстъпва, когато преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

Съгласно чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по т. 1 – 9.

Понятието „нови сгради” не е дефинирано в ЗКПО, от което следва изводът, че за целите на този закон не се налага отклонение от общоприетия смисъл на това понятие, който смисъл може да бъде извлечен от нормативната уредба, регулираща устройството на територията, кадастъра и имотния регистър.

Съгласно чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) недвижим имот-обект на кадастъра е:

1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;

3. самостоятелен обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура.

С § 1, т. 2 от ДР на ЗКИР, както и с § 5 т. 46 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е определено, че "груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи.

От цитираните разпоредби е видно, че сграда представлява включително и сграда, изградена в груб строеж.

В конкретния случай, в срока по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО са извършени разходи за строителство по стопански начин на навеса, които разходи формират актив по смисъла на счетоводното законодателство. От изложената в запитването фактическа обстановка и цитирания документ Удостоверение за въвеждане в експлоатация №……..2015 г., издадено от Община O, става ясно, че до изтичане на посочения в ЗКПО срок, извършените разходи за придобиване на ДМА са довели до създаване на сграда. Предвид обстоятелството, че навесът е вече изграден, в описания случай за целите на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО придобиването на навеса може да изпълни изискването за инвестиране на преотстъпения данък в нови сгради при условие, че същият ще се използва изцяло за дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Освен това следва да се има предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на Глава 22, Раздел І (чл. 166-173) от ЗКПО.

За пълнота на изложението уведомяваме, че изпълнението на условията за преотстъпване на данъка по реда на чл. 189б от ЗКПО подлежи на контрол от органите по приходите по реда на чл. 110 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) чрез извършване на проверки и ревизии.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Отчитане на наеми

Физическо лице предоставя помещение под наем на фирма за извършване на дейност. Сключен е договор за наем между двете страни,като в него са отразени: срока за отдаване на помещението, размера на наема, начална дата и срока за плащането му. Същественото в случая е, че в една от точките фигурира следното условие: Фирмата- наемател се задължава да извърши ремонти и реконструкции по сграда за сметка на наема, като ще удържа сумите до пълното им погасяване, без да се изисква изрично съгласие от наемодателя.

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем от самоосигуряващо се лице, което е собственик на търговско дружество и е платец на доходи от наем, когато: ползва наетия имот само за жилищни нужди, и когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице. Становище на НАП от м.май 2017 г.: В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор . На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.  На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Задължителна регистрация Задължителна регистрация при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицет